Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved samferdselsutbygging

Rapport fra en arbeidsgruppe - avgitt til Samferdselsdepartementet 3. juli 2013.

En arbeidsgruppe i regi av Samferdselsdepartementet har utarbeidet en rapport om bruk av kompensasjon for dyrka mark og natur som virkemiddel ved bygging av samferdselsprosjekter.

Kompensasjon handler i denne sammenheng om å kompensere fysisk for viktige funksjoner i jordbruks- og naturområder som går tapt, ikke om økonomisk kompensasjon til grunneiere. Det kan for eksempel være å opparbeide dyrket mark av minst like god kvalitet på et annet sted, eller opparbeide nytt/flytte et naturområde.

Rapporten ble sendt på høring 6. august 2013.

Les rapporten her (pdf)

Vedlegg/underlagsrapporter (pdf)

Litteraturstudie: kompensasjon av jordbruks- og naturområder (Multikonsult, Skog og landskap og Naturrestaurering 2013)

Kategorisering og vurdering av mulig omfang av kompensasjon for natur og – jordbruksområder i samferdselsprosjekter (Rambøll 2013)

Flytting av oppdyrket jordsmonn for reetablering av jordbruksarealer
(Bioforsk 2013)