Høringer

Høring - lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til lov om informasjonstilgang mv. for kommisjonen som skal gjennomgå og trekke lærdom fra Covid-19-utbruddet i Norge (Koronakommisjonen). Vi gjør oppmerksom på kort høringsfrist.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.07.2020

Vår ref.: 20/3291 EO OKL/NOBR/bj

Høring – forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til lov om informasjonstilgang mv. for kommisjonen som skal gjennomgå og trekke lærdom fra Covid-19-utbruddet i Norge (Koronakommisjonen).

Regjeringen oppnevnte 24. april 2020 en uavhengig kommisjon som skal gjennomgå og trekke lærdom fra myndighetenes håndtering av Covid-19-utbruddet i Norge (Koronakommisjonen). Lovforslaget som nå sendes på høring, skal gi Koronakommisjonen tilgang til nødvendig informasjon for å kunne utføre sine oppgaver på en best mulig måte. Lovforslaget inneholder regler om informasjonstilgang, taushetsplikt, behandling av personopplysninger for kommisjonen og forbud mot bruk som bevis i senere rettssaker av opplysninger kommisjonen mottar.

For at Koronakommisjonen skal kunne utføre arbeidet innen de fastsatte fristene, sendes høringsnotatet på alminnelig høring med en kort høringsfrist. Fristen for å sende inn høringssvar settes derfor til 15. juli 2020. Det er i denne saken nødvendig å fravike de alminnelige reglene som ellers gjelder for høringsfrister.

Listen over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende høringssvar. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Ole Knut Løstegaard e.f.
lovrådgiver

Nora Sandvik Bratheim
rådgiver

 

Departementene

Høyesterett
Jordskifterettene
Lagmannsrettene
Tingrettene

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Arbeidstilsynet
Arkivverket
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon – DSS
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstoladministrasjonen
Finanstilsynet
Folkehelseinstituttet
Forbrukertilsynet
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Husbanken
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Jernbanedirektoratet
Kriminalomsorgsdirektoratet
KRIPOS
Kulturrådet
Kystverket
Landbruksdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Luftfartstilsynet
Mattilsynet
Medietilsynet
Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk pasientskadeerstatning
Oljedirektoratet
Pasient- og brukerombudene
Personvernnemnda
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksantikvaren
Riksrevisjonen
Sametinget
Sekretariatet for konfliktrådene
Sivil klareringsmyndighet
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens sivilrettsforvaltning
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Statsadvokatembetene
Sysselmannen på Svalbard
Tolletaten
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Valgdirektoratet

Fylkeskommunene
Kommunene

Advokatforeningen
Akademikerne
Amnesty International Norge
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Avinor AS
De regionale helseforetakene
Delta
Den norske dommerforening
Den norske legeforening
Den norske revisorforening
Den norske tannlegeforening
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Finans Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Juristforbundet
Kommunesektorens interesse- og arbeidgsgiverorganisasjon (KS)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Mediebedriftenes Landsforening
Nasjonalforeningen for folkehelsen
NITO
Norges Hytteforbund
Norsk Hyttelag
Norsk Journalistlag
Norsk Pasientforening
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Redaktørforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk-svensk handelskammer
NRK AS
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Pensjonistforbundet
Private høgskoler
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Ruter AS
SMB Norge
TV2
Unio
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Vygruppen AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Statlige høgskoler
Universitetene