Høring - Medhjelpers godtgjørelse ved tvangssalg av lavinnskuddsboliger - forslag om endring i medhjelperforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2010

Vår ref.: 200907258 EP IKR/mk

Høring – Medhjelpers godtgjørelse ved tvangssalg av lavinnskuddsboliger – forslag om endring i medhjelperforskriften

Justisdepartementet sender med dette på høring et forslag om endring i forskrift 4. desember 1992 nr. 895 om tvangssalg ved medhjelper. Forslaget går ut på at overtakelse av fellesgjeld skal tas med i beregningsgrunnlaget for medhjelperens godtgjørelse i forbindelse med tvangssalg av bolig eller adkomstdokumenter til leierett til bolig.

Vi ber adressatene forelegge notatet for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og organer som ikke er oppført på adresselisten. Vi gjør Politidirektoratet spesielt oppmerksom på at høringsnotatet ikke er sendt de enkelte lensmannskontorene, og ber Politidirektoratet vurdere om noen av lensmannskontorene bør forelegges notatet. Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd.

Høringsfristen er 1. februar 2010. Høringsuttalelser sendes Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Med hilsen


Tone Ofstad
avdelingsdirektør
                                                                     Ingrid K. Rogne
                                                                     lovrådgiver

Adressater:

Departementene

Brønnøysundregistrene
Bergen tingrett
Nord-Troms tingrett
Oslo byfogdembete
Stavanger byfogdembete
Trondheim tingrett
Namsfogden i Bergen
Namsfogden i Oslo
Namsfogden i Stavanger
Namsfogden i Trondheim

Datatilsynet
Domstoladministrasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkursrådet
Politidirektoratet
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral

Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Politilederlag
Norske inkassobyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
Sparebankforeningen

Til toppen