Høring - Mulig ratifikasjon av Haag-konvensjonen av 23. november 2007 om internasjonal innkreving av barnebidrag og andre former for familiebidrag

Resultat: Prop. 118 L (2009-2010) og Prop. 140 S (2009-2010)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.04.2009

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet.pdf   
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.pdf     
 • Barneombudet.pdf
 • Datatilsynet.pdf
 • UD.pdf
 •  

  Ingen merknader:   

 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Nærings- og handelsdepartementet
 •