Høring - Mulig ratifikasjon av Haag-konvensjonen av 23. november 2007 om internasjonal innkreving av barnebidrag og andre former for familiebidrag

Resultat: Prop. 118 L (2009-2010) og Prop. 140 S (2009-2010)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.04.2009

Vår ref.: 200501168-/ES

Høring - Mulig ratifikasjon av Haag-konvensjonen av 23. november 2007 om internasjonal innkreving av barnebidrag og andre former for familiebidrag

I samråd med Barne- og likestillingsdepartementet sender Arbeids- og inkluderingsdepartementet med dette på høring spørsmålet om ratifikasjon av en ny Haag-konvensjon om bidragsinnkreving av 23. november 2007.

I vedlagte høringsnotat gjøres det rede for konvensjonens nærmere innhold og tas opp de viktigste spørsmål i tilknytning til norsk ratifikasjon, se notatets punkt 3. Konvensjonens tekst på norsk og engelsk er vedlagt.

Vi ber om merknader senest 27. april 2009.

Med hilsen
Ingar Kompelien (e.f.)
avdelingsdirektør

Elisabeth Sættem
rådgiver

 

 • Akademikerne        
 • Aleneforeldreforeningen AFFO      
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet   
 • Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral   
 • Barne- og likestillingsdepartementet                                             
 • Barne-, ungdoms og familiedirektoratet   
 • Barneombudet        
 • Datatilsynet  
 • Den norske advokatforening        
 • Den norske dommerforening        
 • Finansdepartementet         
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon       
 • Foreningen to foreldre F2F 
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet     
 • Forum for menn og omsorg
 • Justis- og politidepartementet       
 • Kommunal- og regionaldepartementet     
 • Kommunenes Sentralforbund       
 • Kreditorforeningen  
 • Krisesenterforbundet         
 • Kvinnegruppa Ottar Stavanger
 • Landsorganisasjonen i Norge        
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet   
 • Nav Drift og utvikling        
 • Nav Utland   
 • Norske Inkassobyråers Forening   
 • Nærings- og handelsdepartementet         
 • Næringslivets Hovedorganisasjon  
 • Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering (OMOD)    
 • Reform – ressurssenter for menn
 • Statsministerens kontor     
 • Utenriksdepartementet      
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund   

Merknader:

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet.pdf   
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.pdf     
 • Barneombudet.pdf
 • Datatilsynet.pdf
 • UD.pdf
 •  

  Ingen merknader:   

 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Nærings- og handelsdepartementet
 •  

  Til toppen