Høring - Norges tredje rapportering på Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Departementet sender på høring utkast til Norges tredje rapport på etterlevelsen av Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.04.2010