Høring - Norges tredje rapportering på Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter

Departementet sender på høring utkast til Norges tredje rapport på etterlevelsen av Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.04.2010

Taternes Landsforening
Landsorganisasjonen for romanifolket
Romanifolkets kystkultur
Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo
Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim
Norske Kveners Forbund
Kvenlandsforbundet
Norsk-finsk forbund
Den Norske Rom-befolkning
Den Norske Rom-forening
Romani Kultura
International Romani Union
Skogfinske interesser i Norge
Foreningen Roma
Romanifolkets kulturforening
Romanés og Romanifolkets Landsforbund
Kvensk Institutt
Norsk-skogfinsk museum
Jødisk museum i Oslo
Dronning Maud Høgskole
Norsk senter for menneskerettigheter
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Barneombudet
Den norske Helsingforskomité
Den norske Advokatforening
Den norske dommerforening
Falstadsenteret
Gáldu - Kompetansesenteret for urfolksrettigheter
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (Holocaustsenteret)
Sametinget

Til toppen