Høring - Norsk tilslutning til Cape Town-konvensjonen og protokollen om luftfartsutstyr

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.04.2010

Vår ref.: 201000713 EP IKR/mk

Norsk tilslutning til Cape Town-konvensjonen og protokollen om luftfartsutstyr – høring

Justisdepartementet sender med dette på høring spørsmål om Norge bør slutte seg til Convention on international interests in mobile equipment, (”Cape Town-konvensjonen”), samt Protocol to the convention on international interests in mobile equipment on matters specific to aircraft equipment (”protokollen om luftfartsutstyr”), begge fremforhandlet i Cape Town 16. november 2001, og spørsmål om hvordan konvensjonen og protokollen eventuelt bør gjennomføres i norsk rett.

Professor dr. juris Berte-Elen Reinertsen Konow har utarbeidet en utredning om spørsmålene om tilslutning til konvensjonen og gjennomføring i norsk rett.

Konvensjonen, protokollen (engelske versjoner) og utredningen vedlegges.

Vi ber om at adressatene forelegger spørsmålene og utredningen for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd. Her finnes også oversettelser av konvensjonen og protokollen. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at utrederen ikke har hatt oversettelsene tilgjengelig i sitt arbeid, slik at det kan være benyttet ulike begreper i utredningen og oversettelsene av konvensjonen og protokollen. De offisielle versjonene av konvensjonen og protokollen finnes også på www.uncitral.org.

Høringsfristen er 12. april 2010. Høringsuttalelser sendes Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep., 0030 Oslo.

Med hilsen

Ingrid K. Rogne
lovrådgiver

                                                                John Asland
                                                                rådgiver

Adressatliste:

Departementene

Avinor AS
Brønnøysundregistrene
Finanstilsynet
Innovasjon Norge
Konkurransetilsynet
Konkursrådet
Luftfartstilsynet – Norges Luftfartøyregister
Regjeringsadvokaten

Airlift AS
Air Norway AS
Airwing AS
BenAir AS
Bergen Air Transport AS
Bristow Norway
CHC Norway
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
European Helicopter Center AS
FEEL Air AS
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finansforbundet
FlyDirect.no
Fly Taxi Nord AS
Fonnafly AS
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
HelikopterDrift AS
Heli-Team AS
Helitrans AS
HeliWing
Landsorganisasjonen i Norge
Lufttransport
Midtnorsk Helikopterservice AS
NHO – Luftfart
Nor Aviation AS
Norsk Luftambulanse AS
Norwegian Air Shuttle ASA
Norges Handelshøyskole
Norges Statsbaner NSB
Norsk Flygerforbund
Norsk Helikopter AS
Norsk Kabinforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Pegasus Helicopter
Rørosfly
SAS Norge AS
Sundt Air AS
Sundt Atlanta Skybridge AS
Telenor ASA
Vildanden
Widerøes Flyveselskap

Til toppen