NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.11.2011

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har sendt på høring NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for fremtiden. NOUen er forelagt av et utvalg oppnevnt ved kgl. res 21. mai 2010, som overleverte sin innstilling til KRD den 18. august i år. KRD ber om høringsinstansens syn på NOUens analyser, vurderinger og forslag.