NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.11.2011

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har sendt på høring NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for fremtiden. NOUen er forelagt av et utvalg oppnevnt ved kgl. res 21. mai 2010, som overleverte sin innstilling til KRD den 18. august i år. KRD ber om høringsinstansens syn på NOUens analyser, vurderinger og forslag.

Vår ref.: 11/1877-1 MJB

Høring - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) sender med dette på høring NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. mai 2010 og overleverte sin innstilling til KRD 18. august 2011.

Utvalget har drøftet og foreslått endringer for den framtidige boligpolitikken. Det foreslås blant annet at flere vanskeligstilte på boligmarkedet bør få mulighet til å eie bolig. Det foreslås også en lovfesting av det kommunale ansvaret for å skaffe boliger til vanskeligstilte og at kommunens ansvar for å gi bistand til å få bolig må tydeliggjøres. Innstillingen er vedlagt i ett eksemplar og er også å finne på KRDs nettsider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/nouer/2011/nou-2011-15.html?id=650426

KRD ber om høringsinstansenes syn på NOUens analyser, vurderinger og forslag innen 25. november 2011. Vi ber om at det i merknadene vises til kapittel og avsnitt. Høringsmerknader sendes elektronisk til postmottak@krd.dep.no Spørsmål kan rettes til Mariann Jodis Blomli, tlf 22 24 72 51 eller epost mariann.blomli@krd.dep.no

Med hilsen

Inger Lindgren e.f.
ekspedisjonssjef                                         Mariann Jodis Blomli
                                                                prosjektleder

Vedlegg

 

Høringsinstanser

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene

Aksjonsgruppa for husleieregulering
Aleneforeldreforeningen
Arbeiderpartiet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Asker og Bærum Boligbyggelag
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir.)
Blå Kors
Boligprodusentenes Forening
Byggenæringens Landsforening
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Diakonhjemmet høgskole i Sandnes
Ensliges Landsforbund
Fafo
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Finansnæringens fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Frelsesarmeen
Fremskrittspartiet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gatejuristen
Helsedirektoratet
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Husleietvistutvalget
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland
Høgskolen i Buskerud
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo/Akershus
Høgskulen i Volda
Høyre
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, (IMDI)
Juss-Buss
Kirkens Bymisjon
Kirkens Sosialtjeneste
Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL) Porsgrunn kommune
KS
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kristelig Folkeparti
Landsorganisasjonen i Norge
Leieboerforeningen Bergen
Leieboerforeningen i Oslo
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mental helse Norge
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
NIBR
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglersforbund (NEF)
Norges Handikapforbund
Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)
Norsk Form
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Studentorganisasjon
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske Sanitetskvinners Landsforbund
NOVA
OBOS
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon
Pasient- og brukerombudene
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Røde Kors
Rødt
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Samskipnadsrådet/studentsamskipnaden i Oslo
Senterpartiet
SingelSammen
Sosialistisk Venstreparti
Sparebankforeningen i Norge
Statens helsetilsyn
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statistisk Sentralbyrå
Utleiemegleren AS
Venstre
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen