NOU 2011: 15

Rom for alle

Rom for alle — En sosial boligpolitikk for framtiden

Les dokumentet

Utrykte vedlegg:

En modell for vurdering av eierskapspotensialet blant lavinntektsgrupper og vanskeligstilte på boligmarkedet.

Prisdannelsen i det norske leiemarkedet.