Meld. St. 17 (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Byggje – bu – leve

Byggje – bu – leve

Les dokumentet

Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no