Meldingar til Stortinget

Meld. St. 17 (2012–2013)

Byggje – bu – leve

Byggje – bu – leve

Les dokumentet

Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar

Følg meldinga på Stortinget