En modell for vurdering av eierskapspotensialet blant lavinntektsgrupper og vanskeligstilte på boligmarkedet

Utrykt vedlegg for NOU 2011:15 Rom for alle

Dette notatet inneholder noen anslag for hvor stor andel av leietakerne som har økonomisk mulighet for å eie sin egen bolig.

Dette notatet inneholder noen anslag for hvor stor andel av leietakerne som har økonomisk mulighet for å eie sin egen bolig.

Notatet er skrevet av Kristin Aarland, Norsk Institutt for Forskning om Oppvekst, Velferd og Aldring (NOVA).