Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette NOU 2016: 17 På lik linje på offentlig høring. Utvalget fikk i oppdrag å utrede og fremme forslag til konkrete tiltak for å styrke grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming, slik at nasjonale politiske mål om likestilling og likeverd, selvbestemmelse, deltakelse og integrering innfris.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.03.2017

Vår ref.: 16/3614

Høring - NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming  

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette NOU 2016: 17 På lik linje på offentlig høring. Rapporten er tilgjengelig på regjeringen.no.

Offentlig utvalg om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming – Rettighetsutvalget – ble oppnevnt 3. oktober 2014, og leverte sin utredning 3. oktober 2016.

Utvalget fikk i oppdrag å utrede og fremme forslag til konkrete tiltak for å styrke grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming slik at nasjonale politiske mål om likestilling og likeverd, selvbestemmelse, deltakelse og integrering innfris.

Utvalget foreslår tiltak på åtte innsatsområder som de mener er nødvendige for at utviklingshemmede skal få oppfylt sine grunnleggende rettigheter på lik linje med andre: 

  • Løft 1 Selvbestemmelse og rettssikkerhet
  • Løft 2 Inkluderende og likeverdig opplæring
  • Løft 3 Arbeid for alle
  • Løft 4 God helse og omsorg
  • Løft 5 Eget hjem
  • Løft 6 Kompetanse og kunnskap
  • Løft 7 Koordinerte tjenester
  • Løft 8 Målrettet styring

Hvert av de åtte innsatsområdene inneholder flere anbefalte tiltak.

Høringsfristen settes til tirsdag 2. mars 2017. Av hensyn til fremdriften i saken vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på departementets hjemmeside. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp) nede på siden. Ved utforming av høringssvar ber vi om at man følger nummereringen i NOU 2016: 17 På lik linje – de åtte løftene.

Liste over høringsinstanser er lagt ut på samme adresse på regjeringen.no.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt i listen.

Med hilsen                                                                        

Siw Ellefsen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Ragnhild Bendiksby

                                                                                          avdelingsdirektør

 

Departementene

Akademikerne

Akershus universitetssykehus HF

Aleris Ungplan & BOI

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidstilsynet

Autismeforeningen i Norge

Oslo universitetssykehus Avdeling for nevrohabilitering

ASVL Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen

Cerebral Parese-foreningen

Den Norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske Helsingforskomité

Den Norske Legeforening

Den norske Romforening v/ Andreas Muller

Det nasjonale statsadvokatembetet

Direktoratet for forvaltning og IKT

Domstoladministrasjonen

Elevorganisasjonen

Emma Hjorth skole

Fafo - Institutt for arbeidslivs- og velferdsforsk

Fagforbundet

Faridah Shakoor

Fellesorganisasjonen

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbundet for transpersoner i Norge

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreningen for fragilt x-syndrom

Foreningen for kvinne- og kjønnsforskning i Norge

Foreningen for østsamene

Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Gáldu - Kompetansesenter for urfolks rettigheter

Gatejuristen

Habiliteringstjenesten i Oppland

Handikappede barns foreldreforening (HBF)

HAVA-instituttet

Helsedirektoratet

Human Rights Service

Husbanken

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskulen i Volda

Høyesteretts kontor

Institutt for samfunnsforskning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Juristforbundet

Jussbuss

Karde AS

Kirkerådet

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)

Kommunene

Kommunesektorens organisasjon

KRIPOS

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Kvenlandsforbundet

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende

Landsorganisasjonen for romanifolket

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

LIM Likestilling, integrering og mangfold

LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Mannsforum

Menneskerettsalliansen

MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU)

Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering

Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering

NFSS Nettverk: Funksjonshemmede, Seksualitet og Samliv

Nord universitet

Nordisk samisk institutt (NSI)

Nordlandsforskning

Norges Handikapforbund

Norges idrettsforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges kvinnelobby

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Norsk Forbund for utviklingshemmede

Norsk forening for angelman syndrom

Norsk forening for Tuberøs Sklerose

Norsk kvinnesaksforening

Norsk nettverk for Downs syndrom

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk sykepleierforbund

Norske kveners forbund / Ruijan Kveeniliitto

Norske kvinners sanitetsforening

Norske reindriftsamers landsforbund

Norske samers riksforbund

NTNU Samfunnsforskning AS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Pasient- og brukerombudene

Politidirektoratet

Redd Barna

Reform - Ressurssenter for menn

Regionale helseforetak (RHF)

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Samenes folkeforbund

Sametinget

Sámi Nisson Forum - Samisk Kvinne Forum

Sivilombudsmannen

Skeiv Ungdom

Skeiv verden

Skogfinske interesser i Norge

Statens helsetilsyn

Statens seniorråd

Statped

Steensveen Ressurssenter for transpersoner

Stiftelsen Signo

Stiftelsen SOR

Taternes landsforening

UIT - Norges arktiske universitetet

Uloba – Independent Living

Unge funksjonshemmede

Unicare BAB AS

UNICEF Norge

UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Vidaråsen Landsby

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund