Høring - NOU 2017:16 På liv og død

I mai 2016 satt regjeringen ned et offentlig utvalg med mandat å gjennomgå og vurdere dagens palliative tilbud. Utvalget overleverte NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende i desember 2017. Utvalget har foreslått tiltak for å imøtekomme brukernes/pasientenes og de pårørendes behov og ønsker for innhold i, organisering av og sted for behandling, pleie og omsorg i livets sluttfase, uavhengig av diagnose, alder, bosted eller andre forhold, fra diagnosen stilles, gjennom sykdomsperioden og frem til livets avslutning. Utvalget har foreslått tiltak som skal bidra til å styrke kvalitet, kompetanse, samhandling, faglig omstilling og nye arbeidsformer, samt tverrfaglig samarbeid.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.05.2018

Vår ref.: 18/885

Høringsbrev – NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende

I mai 2016 satt regjeringen ned et offentlig utvalg med mandat å gjennomgå og vurdere dagens palliative tilbud. Utvalget overleverte NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende i desember 2017. Utvalget har foreslått tiltak for å imøtekomme brukernes/pasientenes og de pårørendes behov og ønsker for innhold i, organisering av og sted for behandling, pleie og omsorg i livets sluttfase, uavhengig av diagnose, alder, bosted eller andre forhold, fra diagnosen stilles, gjennom sykdomsperioden og frem til livets avslutning. Utvalget har foreslått tiltak som skal bidra til å styrke kvalitet, kompetanse, samhandling, faglig omstilling og nye arbeidsformer, samt tverrfaglig samarbeid.

 

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer høringsinstansene til å vurdere utvalgets forslag. Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om rapporten bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. Alle kan avgi høringsuttalelser. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

 

Departementet har opprettet en nettside for høringen. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-201716-pa-liv-og-dod/id2590209/ Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt på denne nettsiden. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende svar uten å registrere seg.

 

Høringsfrist er 21. mai 2018 

Med hilsen 

Anne-Cathrine Haug-Jørgensen (e.f.)

Konst. ekspedisjonssjef

 

 

Kristin Løkke

Konst. avdelingsdirektør

Actis – Rusfeltets Samarbeidsorgan

Afasiforbundet

Aktiv mot kreft

A-Larm (bruker- og pårørendeorganisasjoner for åpenhet om rus- og avhengighetsproblematikk)

Akademikerne

Apotekforeningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Blå Kors Norge

Borgestadklinikken

Datatilsynet

De allmennmedisinske forskningsenheter (Sør, Vest, Midt og Nord)

DELTA

Den norske jordmorforeningen

Departementene

De fylkeskommunale eldrerådene

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

De regionale kompetansesentrene for lindrende behandling

Det Norske Diakonforbund

Diakonhjemmet Sykehus

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for Nødkommunikasjon

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Den Norske legeforening

Den Norske Tannlegeforening

Diabetesforbundet

Fagforbundet

Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Farmasiforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbundet mot rusgift

Foreningen for barnepalliasjon

Foreningen for Norges døvblinde

Forskerforbundet

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum - FORF

Frivillighet Norge

Fransiskushjelpen

Frelsesarmeen

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Helsedirektoratet

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)

Hjernerådet

Hospiceforum Norge

Hørselshemmedes Landsforbund

Innovasjon Norge

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kreftforeningen

Kreftregisteret

Mental helse

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap - KoKom

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshennede/døvblinde

Landsforbundet for offentlige pensjonister

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsforeningen for slagrammede

Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Landets distriktpsykiatriske sentra

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høgskoler (med helse- og sosialfaglig utdannelse)

Landets kommuner

Landets politidistrikt

Landets regionale helseforetak

Landets høyskoler (m/helsefaglige utdanninger)

Landets pasient- og brukerombud

Landets private sykehus

Landets regionale helseforetak og deres brukerutvalg

Landets universiteter

Landsforbundet mot Stoffmisbruk (LMS)

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Luftambulansetjenesten ANS

Lufttransport AS

Mental Helse Norge

NAPHA

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Nasjonalt senter for distriksmedisin (NSDM)

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

Nasjonalt kunskapssenter om vold og traumatisk stress

Nasjonal IKT HF

Nettverket for private helsevirksomheter

Norges Farmaceutiske forening

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Forskningsråd

Norges Røde Kors

NOKUT

Norsk Barnelegeforening

Norsk forening for psykisk helsearbeid

Norsk folkehjelp

Norsk Forskerforbund

Norsk Fysioterapiforbund

Norsk legevaktforum

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Luftambulanse A/S

Norsk forening for palliativ medisin

Norsk Palliativ Forening

Norsk Tjenestemannslag

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Sykehusfarmasøyters forenign

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges brannskole

Norges astma- og allergiforbund

Norsk forening for slagrammede

Norsk Pasientforening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Organisasjonen Voksne for Barn

Oslo Krisesenter

PARAT Helse

Personvernnemnda

Politidirektoratet

Presteforeningen

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Personskadeforbundet

Pensjonistforbundet

Redningsselskapet

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – alle regioner

REK midt

REK nord

REK sør-vest

REK vst

Røde kors

Rådet for psykisk helse

SAFO

Sametinget

Senter for omsorgsforskning

Sintef Helse

SPEKTER

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens Helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens strålevern

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sysselmannen på Svalbard

TERMIK Norge

UNIO

Universitets- og høyskolerådet

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

VIRKE

Verdighetssenteret

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)