Høring - ny forskrift om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001 og ansvarskonvensjonen 1992

Høringsfristen er 01.04.2008

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2008

Vedlegg: Forslag til forskrift om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001 og ansvarskonvensjonen 1992 (i pdf-format) her

Vår ref.: 200702658 EP ASL/mbb

Høring - ny forskrift om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001 og ansvarskonvensjonen 1992

1. Innledning
Vedlagt følger forslag til ny forskrift om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001 og ansvarskonvensjonen 1992.

Forskriften gjennomfører bestemmelsene om forsikring og sikkerhet for ansvar for bunkersoljesølskade i den internasjonale konvensjon 2001 om erstatningsansvar for bunkersoljesølskade (bunkerskonvensjonen), som ble vedtatt gjennomført i norsk rett ved lov 21. desember 2007 nr. 128 om endringer i sjøloven. Videre gir den foreslåtte forskriften nærmere nasjonale regler om håndhevingen av denne forsikringsplikten. Reglene om forsikring og annen sikkerhet i bunkerskonvensjonen er langt på vei likelydende med reglene om dette i den internasjonale konvensjon 1992 om erstatningsansvar for oljesølskade (1992-ansvarskonvensjonen), som er gjennomført i forskrift 24. mai 1996 nr. 514 om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip. Det anses hensiktsmessig å innta disse to konvensjonenes regler om forsikring og sikkerhet i en og samme forskrift. Reglene i forskriften 24. mai 1996 nr. 514 videreføres derfor i den nye forskriften som foreslås. Lov 21. desember 2007 nr. 128, samt den nye forskriften, vil tre i kraft 21. november 2008, som er det tidspunktet bunkerskonvensjonen vil tre i kraft internasjonalt. Fra samme tidspunkt foreslås det å oppheve forskrift 24. mai 1996 nr. 514 om forsikring og annen sikkerhet for oljesølsansvar for skip.

Liste over adressatene er vedlagt brevet her. Vi ber om at adressatene selv forelegger høringsbrevet for eventuelle interesserte underliggende etater og organer. Flere eksemplarer av høringsbrevet kan fås ved henvendelse til Justisdepartementets lovavdeling, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, eller kan finnes på internett på adressen http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer.html?id=1922

Høringsfristen er 1. april 2008.

2. Nærmere om bunkerskonvensjonens regler om forsikring og annen sikkerhet
Bunkerskonvensjonen artikkel 7 krever at den registrerte eieren av et skip med brutto tonnasje over 1000 tonn som er registrert i en kontraherende stat, skal ha forsikring eller annen økonomisk sikkerhet, så som garanti fra bank eller lignende finansinstitusjon, for å dekke sitt ansvar for forurensningsskade etter konvensjonen opp til de ansvarsgrenser som følger av konvensjonen om begrensning av ansvaret for sjørettslige krav, 1976, med endringer. Det skal utstedes sertifikat som bekrefter at det foreligger slik forsikring eller sikkerhet som konvensjonen krever. Denne forsikringsplikten for skipets registrerte eier er gjennomført i sjøloven § 186, slik den lyder etter endringsloven til sjøloven 21. desember 2007 nr. 128.

Forsikringsplikten etter bunkerskonvensjonen gjelder eier av norsk skip, samt alle utenlandske skip, uansett nasjonalitet, som anløper eller forlater en havn på norsk territorium, eller som anløper eller forlater en ikke landtilknyttet anløpsplass i norsk sjøterritorium. Skip som er omfattet av 1992-ansvarskonvensjonen, er unntatt fra bunkerskonvensjonen, jf. artikkel 4 nr. 1.

Bunkerskonvensjonen artikkel 7 gir nærmere regler om sertifikater og deres form, innhold, utstedelse og gyldighet mv. På samme måte som ved gjennomføringen av 1992-ansvarskonvensjonen i norsk rett er det lagt opp til at disse bestemmelsene gjennomføres i forskrift. Sjøloven § 186 fjerde ledd gir departementet myndighet til å gi nærmere bestemmelser om hvilke vilkår forsikringen eller sikkerheten må oppfylle for å kunne godkjennes, samt om sertifikater og deres form, innhold, utstedelse, gyldighet, herunder at en institusjon eller organisasjon kan utstede sertifikat, og om bruk av og registrering av elektroniske sertifikater.

3. Om de enkelte bestemmelsene i forskriften
Forskriften kapittel 1 viderefører de gjeldende bestemmelsene om forsikring mv. etter 1992-ansvarskonvensjonen, som i dag er å finne i forskrift 24. mai 1996 nr. 514 om forsikring og annen sikkerhet for oljesølsansvar for skip. Det foreslås enkelte mindre redaksjonelle endringer i definisjonene i § 1, ved at det presiseres at det dreier seg om 1992-ansvarskonvensjonen. Definisjonen av skip foreslås endret i tråd med endringene i sjøloven § 191 tredje ledd første punktum, som ble vedtatt ved lov 21. desember 2007 nr. 128.

Forskriften kapittel 2 innfører bestemmelser om forsikring mv. etter bunkerskonvensjonen. Reglene er utformet etter mønster av reglene om dette i
kapittel 1.

Forskriften kapittel 3 viderefører bestemmelsene i §§ 7 flg. i forskrift 24. mai 1996 nr. 51 om forsikring og annen sikkerhet for oljesølsansvar for skip, men slik at reglene skal gjelde for både forsikring som er dekket av forskriften i dag, altså forsikring etter ansvarskonvensjonen 1992 og forsikring etter bunkerskonvensjonen

4. Administrative og økonomiske konsekvenser av forslaget
I kapittel 8 på side 18 i Ot.prp. nr. 77 (2006-2007) redegjør departementet for de økonomiske og administrative konsekvensene av den forsikringsplikten som følger av bunkerskonvensjonen:

”Konvensjonen krever at det utstedes et sertifikat om at skipet har den pliktige ansvarsforsikringen. Dette kan medføre en kostnad for den registrerte eieren av skipet i form av et gebyr for sertifikatutstedelsen. For sjøforsikringsnæringen vil bunkerskonvensjonens regler gi en økt administrativ byrde ved at det må bekreftes overfor myndighetene at skipet har den pliktige forsikringen (på samme måte som etter 1992-ansvarskonvensjonen).

For myndighetene vil konvensjonen medføre en økt administrativ byrde ved at sertifikater må utstedes eller attesteres av eller på vegne av myndighetene. Det antas ikke at den økte administrative byrden vil medføre et økt bevilgningsbehov, da kostnadene forbundet med sertifikatutstedelsen vil kunne dekkes inn ved gebyrinntekter.

Videre må myndighetene utføre stikkprøvekontroller av at fremmede skip som ankommer Norge, har forsikringssertifikater som dekker ansvaret etter konvensjonen. Kontrollen av sertifikater vil kunne skje i forbindelse med andre kontroller som skipskontrollen utfører, og vil derfor antakelig ikke medføre noen administrativ byrde av betydning.”

Forslaget til forskriften i høringsbrevet her, som gjennomfører de nærmere bestemmelsene i bunkerskonvensjonen om forsikringssertifikatene mv., har ikke særskilte økonomiske og administrative konsekvenser.


Med hilsen


Inge Lorange Backer  e.f.
ekspedisjonssjef


Aud Slettemoen
lovrådgiver

Høringsinstanser

Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Forbrukerombudet
Kredittilsynet
Sjøfartsdirektoratet

Assuranceforeningen Skuld
CEFOR
De sjøkyndiges forbund
Den Norske Advokatforening
Fiskebåtredernes Forbund
Fraktefartøyenes Rederiforening
Gard Services AS, Arendal
Greenpeace Norge
Intertanko
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening
Miljøstiftelsen Bellona
Nordisk institutt for sjørett
Nordisk Skibsrederforening
Nordland Fylkes Fiskarlag
Norges Fiskarlag
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norske Maritime Leverandører
Rederienes Landsforening
Sjøtrygdgruppen
Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Til toppen