Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - ny forskrift om sertifikater for forsikring og annen sikkerhet etter sjøloven mv.

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til en ny forskrift om sertifikater for forsikring og annen sikkerhet etter sjøloven mv. Bakgrunnen for forslaget er behov for å gi forskrifter om sertifikater for forsikring og annen sikkerhet etter 2007 vrakfjerningskonvensjonen og 2010 HNS-konvensjonen forut for at Norge blir bundet av konvensjonene. Departementet ønsker samtidig å forenkle gjeldende forskrifter strukturelt og språklig. Departementet foreslår én ny forskrift, som gjelder sertifikater for forsikring og annen sikkerhet etter 1992 ansvarskonvensjonen, 1996 begrensningskonvensjonen, 2001 bunkerskonvensjonen, 2007 vrakfjerningskonvensjonen, 2010 HNS-konvensjonen, Aten-forordningen og 2002 Aten-konvensjonen, samt forsikringsplikt etter sjøloven § 418 annet ledd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.05.2019

Vår ref.: 19/559 EP SCH/bj

Høring – ny forskrift om sertifikater for forsikring og annen sikkerhet etter sjøloven mv.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag om ny forskrift om sertifikater for forsikring og annen sikkerhet etter sjøloven mv.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsfristen er 2. mai 2019. Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Tone Ofstad
avdelingsdirektør

                                                          Signe Christophersen
                                                          fung. lovrådgiver

Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Datatilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finanstilsynet
Fiskeridirektoratet
Forsvarsstaben
Havforskningsinstituttet
Hovedredningssentralen Nord-Norge
Hovedredningssentralen Sør-Norge
Kartverket
Konkurransetilsynet
Kystverket
Miljødirektoratet
Nordisk institutt for sjørett
Norges forskningsråd
Norsk Polarinstitutt
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksantikvaren
Sjøfartsdirektoratet
Statens havarikommisjon for transport
Statens strålevern
Sysselmannen på Svalbard
Tolldirektoratet

Bergen Havn
Oslo Havn

Sjöfartsverket, Sverige
Søfartsstyrelsen, Danmark

Cefor - The Nordic Association of Marine Insurers
Dampskibsexpeditørernes Forening
Den Norske Advokatforening
Det norske Maskinistforbund
Drivkraft Norge
Finans Norge
Fiskebåt
Forbundet Kysten
Friluftsrådenes Landsforbund
Gard
Gjensidige Forsikring
Greenpeace Norden
Hovedorganisasjonen Virke
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Intertanko
KS
Kystrederiene
Landsorganisasjonen i Norge
Marintek
Maritimt Forum
Miljøstiftelsen Bellona
Møretrygd
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
NHO Logistikk og Transport
Nordisk Skibsrederforening
Norges Fiskarlag
Norges Miljøvernforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Losforbund
Norsk Maritimt Museum
Norsk olje og gass
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Skipsmeglerforbund
Norske Havner
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Cruise Partners
Oslofjordens Friluftsråd
Redningsselskapet
Sjømat Norge
Skuld
Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
WWF Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Høgskolen på Vestlandet
G. Jebsen-senter for havrett
Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest Norge
NTNU i Ålesund
Opplæringskontoret Maritime Fag
OsloMet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø

 

Til toppen