Høring - Økt bore- og brønnaktivitet på norsk sokkel

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2012


Vår ref.:

Høringsbrev i PDF

Høring - Økt bore- og brønnaktivitet på norsk sokkel

 

Olje- og energidepartementet mottok 16. august 2012 rapporten ”Økt bore- og brønnaktivitet på norsk sokkel”. Departementet sender med dette brevet rapporten på høring.

Rapporten er tilgjengelig på Olje- og energidepartementets nettsider:

Rapport 

Olje- og energidepartementet ber om høringsinnspill til rapporten innen 1. november 2012. Innspillene kan oversendes elektronisk til postmottak@oed.dep.no

En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Instanser som ikke er tatt med på høringslisten, er også velkomne til å komme med innspill til høringen. Det bes om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, eventuelt sørger for foreleggelse for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemsorganisasjoner mv.

Med hilsen

Erik Dugstad (e.f.)

avdelingsdirektør

                          
                                                                                         Bjørnar Gilje

                                                                                          rådgiver

Akademikerne

Lederne

Fellesforbundet

Industri Energi

Landsorganisasjonen i Norge

SAFE - Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Miljøstiftelsen Bellona

Fremtiden i våre hender

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Zero Emission Resource Organisation

Greenpeace Norge

WWF-Norge

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Norsk Industri

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oljeindustriens Landsforening

Spekter

Virke

Rederiforbundet

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet NTNU

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

Universitetet i Stavanger

International Research Institute of Stavanger AS - IRIS

SINTEF Petroleumsforskning

Norsk Petroleumsinstitutt

Det Norske Veritas AS

Sametinget / Sámediggi

Seadrill

National oilwell services

Songa Offshore

Fiskebåtredernes forbund

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Norges Fiskarlag

Norges kystfiskarlag

Sør-Norges Trålerlag

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Arbeidsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Statsministerens kontor

Til toppen