Høring - Opplysningsvesenets fond – presteboliger med særlig kulturhistorisk verdi

Prestenes tjenesteboligordning med boplikt vil bli opphevet fra 1. september 2015. Hvilke presteboliger bør beholdes av Opplysningsvesenets fond og hvilke kan eventuelt selges?

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2015