Høring - Opplysningsvesenets fond – presteboliger med særlig kulturhistorisk verdi

Prestenes tjenesteboligordning med boplikt vil bli opphevet fra 1. september 2015. Hvilke presteboliger bør beholdes av Opplysningsvesenets fond og hvilke kan eventuelt selges?

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2015

Vår ref.: 14/90

Ved departementets brev 11. mars 2015 bl.a. til bispedømmerådene og Kirkerådet er det meddelt at prestenes tjenesteboligordning med boplikt vil bli opphevet fra 1. september i år.

Det ble i samme brev bedt om uttalelser til et forslag om en ny tjenesteboligordning for prestene, hvor formålet er å tilby tjenestebolig på de steder der dette er viktig for å få prest på stedet.

Blant de spørsmålene som reises i forbindelse med avviklingen av prestenes boplikt og etableringen av en ny tjenesteboligordning, er hvilke presteboliger som fortsatt bør beholdes av Opplysningsvesenets fond (Ovf) som mulig tjenestebolig, og hvilke av fondets boliger som ikke lenger er aktuelle som presteboliger og eventuelt kan selges.

I vurderingene av disse spørsmålene må det etter departementets syn legges vekt på de hensynene som følger av at mange av fondets boliger har en viktig kirke- og kulturhistorisk verdi. Departementet mener slike boliger bør søkes beholdt som presteboliger, eventuelt anvendt til andre formål som kan sikre boligenes særlige kvaliteter og komme lokalsamfunnet til gode. Fordi slike formål etter departementets syn kan ivaretas også av andre eiere enn fondet, mener departementet at det bør åpnes for salg av kirke- og kulturhistorisk verdifulle fondsboliger. Boliger som tilhører en prestegård, kan komme i en annen stilling med hensyn til salg, for eksempel fordi boligen ikke tillates fradelt prestegården eller boligen inngår i et kirke- og kulturhistorisk bygningsmiljø som bør bevares som en helhet, enten i fondets eie eller av en annen eier.

En arbeidsgruppe utpekt av Opplysningsvesenets fond la i januar 2014 fram en oversikt over ca. 140 navngitte presteboliger i fondets eie som arbeidsgruppen etter visse kriterier mener innehar ”vesentlige kirkelige kulturverdier”. Oversikten er samlet i en trykket katalog, som kan fås ved henvendelse til Opplysningsvesenets fond. Katalogen er også tilgjengelig elektronisk, klikk her for å gå til katalog. Som det framgår av forordet til katalogen, mener Ovf at boligene nevnt i katalogen er aktuelle å beholde i fondets eie som presteboliger. Departementet gjør oppmerksom på at det ikke er aktuelt å stille krav om boplikt i boligene, slik Ovf antok da Ovf’s anbefaling ble gitt i 2014.  

Vi ber høringsinstansene gi sine kommentarer til om de navngitte presteboligene er av en slik kulturhistorisk verdi for kirken og lokalsamfunnet at de bør søkes beholdt som presteboliger, eventuelt også kan være egnet som tjenestebolig for prester i rekrutteringssvake områder, dersom boligen er lokalisert slike steder. Vi ber også vurdert om det er andre presteboliger i fondets eie som ut fra sin særlige kulturhistoriske verdi bør tas med i katalogen, men som nå er utelatt. Også presteboliger i kommunal eie med særlig stor kirke- og kulturhistorisk verdi, bør tas med for oversiktens skyld.

Vi ber dessuten høringsinstansene gi synspunkter på hvilke av fondets kirke- og kulturhistorisk verdifulle boliger som bør kunne selges – under forutsetning av at ny eier ivaretar boligens kvaliteter og eiendommen kan komme lokalsamfunnet til gode.

Dersom bispedømmerådene som grunnlag for egen uttalelse ønsker å innhente uttalelser fra kirkelige fellesråd, menighetsråd, kommuner eller andre som ikke er nevnt blant høringsinstansene, går vi ut fra at bispedømmerådene selv legger til rette for dette.

Bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser for å avgi høringsuttalelse. Klikk på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. Vi ber om at kommentarene også sendes elektronisk til Opplysningsvesenets fond ovf@ovf.no . Høringsfristen er 15. mai 2015. Eventuelle spørsmål om de enkelte boligene bes rettet til fondet.

 

Med hilsen                                                                        

Ingrid Vad Nilsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

 

Jørn Hagen
fagdirektør

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Opplysningsvesenets fond, Postboks 535 Sentrum, OSLO

Agder og Telemark bispedømmeråd

Akershus fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Bispemøtet

Bjørgvin bispedømmeråd

Borg bispedømmeråd

Buskerud fylkeskommune

Den norske kirkes presteforening

Fagforbundet

Finnmark fylkeskommune

Fortidsminneforeningen

Hamar bispedømmeråd

Hedmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Kirkerådet

Klima- og miljødepartementet

Møre bispedømmeråd

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nidaros bispedømmeråd

Nord-Hålogaland bispedømmeråd

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Oppland fylkeskommune

Oslo bispedømmeråd

Oslo kommune Byantikvaren

Riksantikvaren

Rogaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Stavanger bispedømmeråd

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Tunsberg bispedømmeråd

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune