Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - rapport fra utvalget som har sett på framtidige inntekter i bomringene

Samferdselsdepartementet oppnevnte høsten 2019 et ekspertutvalg for å se på fremtidige inntekter i bomringene. Rapporten fra utvalget sendes nå på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 18.12.2020

Vår ref.: 20/1967

Samferdselsdepartementet oppnevnte høsten 2019 et ekspertutvalg for å se på fremtidige inntekter i bomringene. Rapporten fra utvalget - På veg mot et bedre bomsystem. Utfordringer og muligheter i det grønne skiftet - ble overlevert samferdselsminister Knut Arild Hareide 14. september 2020.

Utvalgets oppgave var blant annet å anslå utvikling bompengeinntektene i bomringene fram mot 2030, med særlig fokus på de fire største byområdene Oslo, Bergen, Nord-Jæren og Trondheim. De øvrige byområdene som har belønningsavtaler med staten skulle også analyseres. Utvalget fikk også i oppdrag å skissere hvordan en endret bompengepolitikk eventuelt kan endre inntektsbildet i bomringene og hvordan endringer i bilbruk og bilpark kan påvirke strekningsvise bomprosjekt i tilknytning til byene.

Samferdselsdepartementet ønsker at berørte og interesserte aktører vurderer utvalgets anbefalinger, og sender derfor rapporten på høring.

Rapporten er lagt på departementets hjemmesider (regjeringen.no/id2741385/) og på denne høringssiden under fanen "Høringsnotat".

Utvalgets hovedfunn og anbefalinger er oppsummert i kapittel 7.

Frist for innspill og høringssvar er satt til utgangen av fredag 18. desember 2020.

Vi ber om at høringssvar blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar (funksjonen "Send inn høringssvar" på denne nettsiden).

Ved helt særskilte behov for innsending på en annen måte, kan høringssvar unntaksvis sendes Samferdselsdepartementet på e-post til [email protected], eller alternativt til Samferdselsdepartementets postadresse. Ved bruk av e-post må saksnummer 20/1967 oppgis.

Alle innspill og høringssvar er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med andre innspill og høringssvar på vår nettside regjeringen.no.

Med hilsen

Ingun Hagesveen (e.f.)
avdelingsdirektør

Anders Martin Fon
utredningsleder

Agder fylkeskommune

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Asker kommune

AtB AS

Aurskog-Høland kommune

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Bamble kommune

Bane NOR SF

Bellona

Bergen kommune

Bilimportørenes Landsforening

Bompengeselskap Nord AS

Buskerud Kollektivtrafikk AS

Buskerudbyen

Bærum kommune

Eidsvoll kommune

Enebakk kommune

Enova SF

Entur AS

Fagforbundet

Ferde AS

Finansdepartementet

Fjellinjen AS

Forbrukerombudet

Framtiden i våre hender

Fredrikstad kommune

Frogn kommune

Gjerdrum kommune

Hovedorganisasjonen Virke

Hurdal kommune

Jernbanedirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kollektivtrafikkforeningen

Kolumbus AS

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kongelig Norsk Automobilklub

Kristiansand kommune

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Lillestrøm kommune

Lørenskog kommune

Malvik kommune

Melhus kommune

Miljødirektoratet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nannestad kommune

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nes kommune

Nesodden kommune

NHO Transport

Nittedal kommune

Nordland fylkeskommune

Nordre Follo kommune

Norges Automobil-Forbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges forskningsråd

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Taxiforbund

Norsk elbilforening

Norsk forening mot støy

Norsk Industri

Nye Veier AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Opplysningsrådet for Veitrafikken

Oslo kommune - Bymiljøetaten

Oslo kommune - Byrådet

Porsgrunn kommune

Randaberg kommune

Rogaland fylkeskommune

Ruter AS

Rælingen kommune

Sametinget

Sandnes kommune

Sarpsborg kommune

Skien kommune

Sola kommune

Statens vegvesen

Stavanger kommune

Stjørdal kommune

Syklistenes landsforening

Troms og Finnmark fylkeskommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

Trygg Trafikk

Trøndelag fylkeskommune

Ullensaker kommune

Vegamot AS

Vegfinans AS

Vegtilsynet Voss

Vestby kommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Vygruppen AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Yrkestrafikkforbundet

Zero Emission Resource Organisation

Ås kommune