Høring - rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland

Samferdselsdepartementet sender på høring rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.03.2016

Vår ref.: 15/3622

Regjeringen har tidligere besluttet at det ikke skal gjennomføres noen konseptvalgutredning (KVU) eller en kvalitetssikring av konseptvalget (KS1) i tilknytning til planleggingen av en ny lufthavn ved Mo i Rana. Stortingets føringer fra stortingsbehandlingen av Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023, jf. Innst. 450 S (2012-2013), og Meld. St. 38 (2012-2013) Verksemda til Avinor AS, jf. Innst. 492 S (2012-2013), Nordland fylkeskommunes vedtak om beliggenhet for en ny lufthavn (på Hauan), samt en klar anbefaling fra etatene og Avinor, dannet bakgrunn for vedtaket.

I oppdragsbrev datert 18. mars 2014 ba Samferdselsdepartement Avinor om å sette i gang arbeidet med detaljplanlegging og utforming av en konsesjonssøknad for en ny lufthavn på Helgeland med plassering på Hauan i Mo i Rana. I et senere brev datert 24. september 2014 presiserte departementet at Avinor i sin planlegging skal legge til grunn en stor lufthavn (2 200 m rullebane) som primæralternativ. Avinor skal også sørge for en kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2).

Samferdselsdepartementet ønsket i tillegg å få gjennomført en ekstern utredning av regionale konsekvenser ved en eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Tre alternativer skulle vurderes:
1. Videreføring av dagens lufthavnstruktur.
2. Bygging av ny lufthavn ved Mo i Rana (rullebane 2200 m), som erstatter eksisterende lufthavn, uten øvrige strukturendringer.
3. Bygging av en ny lufthavn ved Mo i Rana (rullebane 2200 m), som erstatter eksisterende lufthavn, samt nedleggelse av Mosjøen lufthavn, Kjærstad.

Departementet ønsket en vurdering av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved de tre alternativene, med spesielt fokus på følgende temaer:

• Trafikkanalyser, herunder prognoser for passasjertrafikk i perioden 2015–2055, forventet flytilbud og konsekvenser for eksisterende trafikkstrømmer.
• Konsekvenser for næringsliv, offentlig sektor, regionutvikling, bosetting og eventuelle andre regionale virkninger.
• Konsekvenser for statens kjøp av flyruter.
• Bedriftsøkonomiske konsekvenser for Avinor.
• Konsekvenser for helseberedskap og pasientreiser.
• Tiltak i andre transportsektorer med konsekvenser for det samlede transporttilbudet i regionen.

Temaene i utredningen ble bl.a. basert på innspill fra Nordland fylkeskommune, jf. brev fra Samferdselsdepartementet av 12.09.2014. Her ble også fylkeskommunen bedt om å innhente synspunkter fra berørte kommuner og andre relevante instanser. Av hensyn til framdriften i Avinors planlegging la Samferdselsdepartementet til grunn at det skulle utarbeides en egen delrapport for trafikkanalysene i første fase av utredningen.

Etter en anbudskonkurranse ble Urbanet analyse, med Samfunnsøkonomisk analyse som underleverandør, valgt til å utføre utredningen. Trafikkanalysen ble levert i juni 2015 (UA-rapport 65/2015). Hovedanalysen, der de øvrige temaene og den samfunnsøkonomiske analysen inngår, ble levert i september 2015 (UA-rapport 66/2015). Begge rapportene finnes på regjeringens nettside (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rapport-samfunnsokonomiske-vurderinger-ved-eventuell-endret-flyplasstruktur-pa-helgeland/id2455152/ og https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/eventuell-endring-av-lufthavnstrukturen-pa-helgeland/id2423057/).

Samferdselsdepartementet inviterer til å levere synspunkter på utredningen. Departementet ber spesielt Nordland fylkeskommune om å innhente synspunkter fra berørte kommuner og andre relevante aktører. Hovedmålet med høringsrunden er å gi Samferdselsdepartementet et bedre beslutningsgrunnlag i det videre arbeidet med lufthavnstrukturen på Helgeland. Rapporten og høringsuttalelsene, sammen med transportetatene og Avinors plandokument til Nasjonal transportplan, vil danne viktige grunnlag for regjeringens arbeid med neste Nasjonal transportplan.

Vi ber om at høringsuttalelsene er departementet i hende innen 1. februar 2016.

Høringssaken er tilgjengelig på departementets nettsider. Vi ber om at høringsuttalelse sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser (under "Send inn høringssvar" på denne siden).
Alternativt kan høringssvar sendes Samferdselsdepartementet, fortrinnsvis pr. e-post til postmottak@sd.dep.no.

Med hilsen


Per Kolstad (e.f.)                  Anne Brendemoen
avdelingsdirektør                  seniorrådgiver


(Se høringsbrev)

NHO Luftfart
Parat Luftfart
Scandinavian Airlines Norge AS
Hovedorganisasjonen Virke
Widerøes Flyveselskap AS
Nordland fylkeskommune
Helse Nord RHF
Helse Midt-Norge RHF
Posten Norge AS
Norsk Flygelederforening
Norsk Flygerforbund
Norsk Flyoperatør Forbund
Norsk Flytekniker Organisasjon
Lederne - Organisasjon for ledelse, teknikk og kompetanseutvikling
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon - NITO
Norsk Helikopteransattes Forbund 
Junit 
Statstjenestemannsforbundet - STAFO 
LO Luftfart 
NHO Reiseliv 
Norwegian Air Shuttle ASA 
Lufttransport AS