Høring - rapporten Kulturskoleløftet - kulturskole for alle

22. desember 2009 oppnevnte Kunnskapsdepartementet et utvalg som blant annet skulle se nærmere på utfordringene og mulighetene som ligger i et styrket samarbeid mellom kulturskolen, grunnskolen og SFO, og gi forslag til hvordan ulike kulturskoleaktiviteter og andre kulturaktiviteter bedre kan legges inn i tilknytning til skoledagen. Utvalget har avgitt rapport, og departementet sender denne nå på bred høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.02.2011

22. desember 2009 oppnevnte Kunnskapsdepartementet et utvalg som blant annet skulle se nærmere på utfordringene og mulighetene som ligger i et styrket samarbeid mellom kulturskolen, grunnskolen og SFO, og gi forslag til hvordan ulike kulturskoleaktiviteter og andre kulturaktiviteter bedre kan legges inn i tilknytning til skoledagen. Utvalget har avgitt rapport, og departementet sender denne nå på bred høring.
(12.11.2010)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Rapporten Kulturskoleløftet - kulturskole for alle (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

 

Vår ref.: 201005688

Rapporten ”Kulturskoleløftet – kulturskole for alle” – høring


Den 22. desember 2009 oppnevnte Kunnskapsdepartementet et utvalg som blant annet skulle se nærmere på de utfordringene og mulighetene som ligger i et styrket samarbeid mellom kulturskolen, grunnskolen og SFO, og gi forslag til hvordan ulike kulturskoleaktiviteter og andre kulturaktiviteter bedre kan legges inn i tilknytning til skoledagen. Utvalgets arbeid ble initiert på bakgrunn av punkt 4 i Kulturløftet II:

”Det skal gjennomføres et kulturskoleløft slik at alle barn som ønsker det får et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris. Dette skal sikres ved statlige stimuleringsmidler og en solid kommuneøkonomi. Utvikling av et mer omfattende kulturskoletilbud i tilknytning til SFO/skole skal utredes. Det skal være rom for ulik lokal organisering av kulturskolen. Det skal legges til rette for synliggjøring av kulturskolen og for talentutvikling.”

Utvalget ble bedt om å synliggjøre ulike alternativer som bidrar til å sikre et forsterket og likeverdig kulturskoletilbud for flere barn til en rimelig pris, med god kvalitet og en effektiv utnyttelse av ressursene. Utvalget avla 7. september sin rapport Kulturløftet: kulturskole for alle for statsråd Kristin Halvorsen.

I den forbindelse inviterer Kunnskapsdepartementet nå til en bred høring for å gi flest mulig instanser anledning til å uttale seg om Kulturskoleutvalgets rapport. Rapporten følger vedlagt.

Departementet ber høringsinstansene selv sørge for å forelegge saken for relevante underordnede organer som ikke er særskilt nevnt på listen. I de tilfeller der overordnet organ samordner innsending av høringsuttalelser, ber vi om at det tydelig fremkommer hvilke underordnede organer som uttaler seg. Liste over høringsinstansene følger vedlagt.

Departementet presiserer at høringslisten ikke er ment å være til hinder for at andre enn de som står der kan avgi uttalelse. Kunnskapsdepartementet inviterer høringsinstansene til å uttale seg om alle forslagene, men ber om at det i høringsuttalelsene tydelig refereres til hvilke kapitler og forslag som kommenteres. Dersom høringsinstansene ser forhold ved forslagene som har økonomiske og administrative konsekvenser som ikke er belyst av utvalget, ber departementet om at betydningen av dette vurderes, og at eventuelle kommentarer gis i høringsuttalelsene.

Høringsuttalelsene må være departementet i hende innen 14.02.2011.
Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no.


Med hilsen

Borghild Lindhjem-Godal (e.f.)
avdelingsdirektør
Jørgen Haavardsholm
seniorrådgiver

Departementene
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Private grunnskoler
Statlige grunn skoler
Universiteter og høgskoler
Aktive foreldre
Assistanse -interesseforeningen for barn og unge med synshemming
Barneombudet
Barrat Dues Musikkinstitutt
CULCOM v/UiO (Kulturell kompleksitet i det nye Norge)
De unges orkesterforbund
Elevorganisasjonen
FAFO
Fagforbundet
Faglige råd v/Utdanningsdirektoratet
Fellesrådet for kunstfag i skolen – (FKS)
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbundet Steinerskolene i Norge
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Hørselshemmedes landsforbund (HLF)
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kristne Friskolers Forbund
Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS)
Landslaget for drama i skolen
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
Lærernes Yrkesforbund
Musikernes fellesorganisasjon (MFO)
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nasjonal Senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
Norges Handicapforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk Innvandrerforum
Norsk Kulturskoleråd
Norsk Lektorlag
Norsk Montessoriforbund
Norsk senter for flerkulturell verdiskapning
Norsk Skolelederforbund
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL)
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning
Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
Private Handelsskolers Landsforbund
Riksrevisjonen
Rådet for psykisk helse
Rådet for folkemusikk og folkedans
Rikskonsertene
Musikk i Skolen
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
Samarbeidsforum for estetiske fag – (SEF)
Sametinget
Scenekunstbruket
Høgskolen i Oslo
Senter for interkulturell kommunikasjon
Skolenes landsforbund
Språkrådet
SRY v/Utdanningsdirektoratet
Statens råd for funksjonshemmede
Unio
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Universitets- og høgskolerådet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen