Høring - Forslag til endring av teknisk forskrift § 7-32 Sikkerhet mot naturpåkjenninger. Utvidet adgang til bygging i områder utsatt for sekundærvirkninger av skred

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.08.2009