Høring - spørsmål om tiltredelse til vrakfjerningskonvensjonen og gjennomføring av konvensjonen i norsk rett

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring spørsmålet om tiltredelse til og forslag til nasjonal gjennomføring av den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak (vrakfjerningskonvensjonen) av 18. mai 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2016

Vår ref.: 15/1222

Det er nærmere gjort rede for forslagene i det vedlagte høringsnotatet. Spørsmålet om norsk tilslutning til vrakfjerningskonvensjonen, samt enkelte spørsmål knyttet til en del prinsipielle veivalg i implementeringsarbeidet ble gjenstand for en foreløpig høring i 2010. Høringsinstansene ga i hovedsak positiv tilbakemelding på spørsmålet om norsk tiltredelse til konvensjonen.

Konvensjonsteksten følger vedlagt på engelsk og i norsk uoffisiell oversettelse.

Samferdselsdepartementet har koordinert arbeidet med høringsbrevet som er utarbeidet i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsfristen er 31. september 2016.

Høringssaken er tilgjengelig på departementets nettsider. Vi ber om at høringsuttalelse sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser (under "Send inn høringssvar" på denne siden).


Med hilsen


Petter Meier (e.f.)
avdelingsdirektør

Bente Michaelsen
seniorrådgiver

 

Vedlegg
- Høringsnotat
- Adresseliste høringsinstanser
- Konvensjonstekst, originaltekst engelsk
- Konvensjonstekst, uoffisiell norsk oversettelse
- Gjennomføringstabell

Alle departementene

Datatilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fiskeridirektoratet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarsstaben
Havforskningsinstituttet
Hovedredningssentralen Nord-Norge
Hovedredningssentralen Sør-Norge
Kartverket
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Kystverket
Miljødirektoratet
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksantikvaren
Sjøfartsdirektoratet
Statens Havarikommisjon for Transport
Statens Strålevern
Sysselmannen på Svalbard
Toll og -avgiftsdirektoratet
Vegdirektoratet

Sjöfartsverket
Søfartsstyrelsen

Alle fylkene
Alle kommunene

Bergen og Omland Havnevesen
Bodø Havn KF
Oslo Havn KF
Kommunenes Sentralforbund
KS Bedrift Havn
Norsk havneforening


Advokatforeningen
Assuranceforeningen Skuld
Dampskibsexpeditørernes Forening
De sjøkyndiges forbund
Det Norske Maskinistforbund
Finansnæringens hovedorganisasjon
Fiskebåt
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL)
Forbundet Kysten
Fraktefartøyenes Rederiforening
Friluftrådenes Landsforbund
Gard
Gjensidige Forsikring
Greenpeace Norden
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen Stord/Haugesund
Intertanko
K. G. Jebsen- senter for havrett
Landsorganisasjonen i Norge LO
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening
Marintek
Maritimt Forum
Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest Norge
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
Nordisk institutt for sjørett
Nordisk Skibsrederforening
Nordland Fylkes Fiskarlag
Norges Fiskarlag
Norges Forskningsråd
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Losforbund
Norsk Maritimt Museum
Norsk olje og gass
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Polarinstitutt
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Skipsmeglerforbund
NTNU i Ålesund
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
NHO Sjøfart
Nordisk institutt for sjørett
Norges Rederiforbund
Oljeindustriens Landsforening
Opplæringskontoret for maritime fag
Oslo Cruise Network
Oslofjorden Friluftsråd
Redningsselskapet
Sjømannsforeningens Landsforbund
Stiftelsen Bergen Sjøfartsmuseum
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Tromsø Maritime Skole
Universitetet i Bergen, det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø
WWF Norge
YS Stat
Ålesund Maritime Skole