Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Tilgjengelig og tilrettelagt faglitteratur for studenter med syns- og lesehemminger

I juni 2005 nedsatte daværende Utdannings- og forskningsdepartementet en arbeidsgruppe som fikk i mandat å kartlegge og vurdere studielitteratursituasjonen for syns- og lesehemmede studenter. Arbeidsgruppen skulle også legge frem forslag som kan bidra til å lette studiehverdagen for disse studentene. Kunnskapsdepartementet har mottatt rapport fra arbeidsgruppen og sender den nå på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.06.2007

I juni 2005 nedsatte daværende Utdannings- og forskningsdepartementet en arbeidsgruppe som fikk i mandat å kartlegge og vurdere studielitteratursituasjonen for syns- og lesehemmede studenter. Arbeidsgruppen skulle også legge frem forslag som kan bidra til å lette studiehverdagen for disse studentene. Kunnskapsdepartementet har mottatt rapport fra arbeidsgruppen og sender den nå på høring.
(30.03.2007)

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Dokumentene i saken (i pdf-format):

Høringsbrev med adresseliste
Rapport fra arbeidsgruppe

Høringsbrevet vil også kunne leses i html-format ved å navigere i menyen ovenfor (arbeidsgruppens rapport er imidlertid bare publisert i pdf-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas i departementet. Høringsuttalelsene vil bli publisert i pdf-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

-----------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek ble ved brev av 18.03.2008 tildelt kr. 1 000 000,- som, i samsvar med arbeidsgruppens rapport, skal nyttes til utviklingstiltak som kan bidra til en forbedret studielitteratursituasjon for studenter med syns- og lesehemminger. 

Vår ref.: 200603131

Høring - Tilgjengelig og tilrettelagt faglitteratur for studenter med syns- og lesehemminger - Rapport utarbeidet av arbeidsgruppe

I juni 2005 nedsatte det daværende Utdannings- og forskningsdepartementet en arbeidsgruppe som fikk i mandat å kartlegge og vurdere studielitteratursituasjonen for syns- og lesehemmede studenter. Arbeidsgruppen skulle også legge fram forslag som kan bidra til å lette studiehverdagen for disse studentene.

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra universitets- og høgskolesektoren, studentorganisasjoner, funksjonshemmedes organisasjoner, Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek og forslagsbransjen. Arbeidsgruppen har nå lagt fram sin rapport og denne følger som vedlegg til dette brevet. Rapporten er også tilgjengelig på departementets hjemmesider, se http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2007/Rapport-om-tilgjengelig-og-tilrettelagt-.html?id=461985

Mandatet for arbeidsgruppen:

Departementet la ved utarbeidelsen av mandatet vekt på at arbeidsgruppen skulle gå inn på følgende problemstillinger:

  1. Hva Kvalitetsreformen har betydd for studiesituasjonen for studenter som har behov for tilrettelagt studielitteratur
  2. Arbeidsgruppen skal komme med forslag til løsninger/tiltak som kan bidra til å lette studielitteratursituasjonen for studentene
  3. Begrensninger mht lover og regler bør gjennomgås. Grensedragningen mellom de oppgavene som er lagt til Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek og hva institusjonene selv kan påta seg, bør kartlegges og vurderes.
  4. Arbeidsgruppen skal utrede om produksjonsretten bør utvides til å omfatte tilleggslitteratur, og flere grupper enn blinde- og svaksynte studenter, og i så fall hvordan dette kan gjøres på en kostnadseffektiv måte.
  5. Arbeidsgruppen bør vurdere om tilrettelagt studielitteratur kan omsettes i markedet på tilsvarende vis som ordinær studielitteratur.

Det ble fra departementets side lagt til grunn at (minst ett av) forslagene fra arbeidsgruppen bør ligge innenfor gjeldende kostnadsramme.

Arbeidsgruppens forslag

Arbeidsgruppen fremmer i rapporten flere forslag til tiltak. Disse tiltakene er listet opp innledningsvis i rapporten. Utover dette gir Kapittel 1 en nærmere drøfting av utgangspunktet for rapporten. Kapittel 2 inneholder en presentasjon av saksfeltet og virkninger av Kvalitetsreformen på studiesituasjonen for syns- og lesehemmede studenter. Det gis også en presentasjon av relevante bestemmelser i Åndsverksloven, og det gis en generell gjennomgang av utviklingen ved bruken av IKT. I kapittel 3 drøftes tids- og kostnadseffektive tiltak som vil sikre tilgangen til nødvendig studielitteratur.

Videre oppfølging av rapporten

Med dette sender Kunnskapsdepartementet rapporten på høring. Høringsinstansene bes vurdere de foreslåtte tiltakene i rapporten. Departementet ber om at eventuelle merknader sendes departementet innen 29. juni 2007.

Med hilsen

Rolf Larsen (e.f.)
avdelingsdirektør                                                          Lars Arne Aasen
                                                                                  rådgiver 

Departementene

Universiteter og høgskoler
Universitets- og høgskolerådet
Private høgskoler
Nettverket for private høgskoler

ABM-uvikling
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Datatilsynet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillings- og diskrimineringsnemda
Norges Forskningsråd
NOKUT
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Statens lånekasse for utdanning
Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek
Statens råd for funksjonshemmede

Studentorganisasjoner

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organsisasjoner (SAFO)
Norges Handikapforbund
Norges Blindeforund
Dysleksiforbundet i Norge
Synshemmede Akademikeres Forening

Til toppen