Høring - tilpasning av pensjonstrygden for sjømenn og pensjonstrygden for fiskere til endret alderspensjon i folketrygden fra 2011

Resultat: Prop. 18 L (2010-2011)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.10.2010

Vår ref.: 201002404-/KRIF

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til tilpasninger av pensjonstrygden for sjømenn og pensjonstrygden for fiskere til reglene om ny alderspensjon i folketrygden som gjelder fra 1. januar 2011.

Høringsnotatet er tilgjengelig på departementets hjemmeside www.regjeringen.no/ad. Dokumentet kan også fås ved henvendelse på telefon 22 24 86 01.

Reglene må vedtas i løpet av 2010 for å kunne tre i kraft fra 1. januar 2011. Arbeidsdepartementet ber derfor om merknader til forslaget innen 5. oktober 2010. Uttalelsene sendes Arbeidsdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 OSLO. Vi ber om at uttalelsene også sendes på e-post (elh@ad.dep.no) til departementet i Wordformat (eller tilsvarende).

Med hilsen

Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjefSimen Fremmergård
avdelingsdirektør

Vedlegg

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Finansdepartementet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Det norske maskinistforbund
 • Finansnæringens Fellesorganisasjon
 • Fiskebåtredernes forbund
 • Garantikassen for fiskere
 • Norges Fiskarlag
 • Norges Fiskarkvinnelag
 • Norges Kystfiskarlag 
 • Norges Rederiforbund
 • Norsk Pensjonistforbund
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Rederienes landsforening
 • Statens pensjonskasse
 • Statens Seniorråd
Til toppen