Høring - Tiltak mot trygdemisbruk mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2007

Resultat: Ot.prp. 76 (2007-2008)

 

Vår ref.: 200604664-/KEH

Høringsnotat om tiltak mot trygdemisbruk mv.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag om  lovendringer med sikte på mer effektiv tilbakekreving av feilutbetalinger og bedre virkemidler for å bekjempe trygdemisbruk. Videre foreslås plikt til å gi renter ved etterbetaling når trygden har begått feil og regler som avskjærer erstatning for ytelsesterminer som ikke dekkes av etterbetalingsreglene.

Høringsnotatet er lagt ut på hjemmesiden til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, www.regjeringen.no/aid. Interesserte kan også få notatet ved å kontakte postmottak@aid.dep.no, eller telefon 22 24 86 01.

Høringsfristen er 15. oktober 2007. Uttalelsene sendes til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo. Det er ønskelig at uttalelsene også sendes på e-post til følgende adresse: postmottak@aid.dep.no

Liste over adressatene er vedlagt brevet her. Vi ber om at høringsbrevet forelegges for eventuelle underliggende etater og organer som ikke er oppført på listen.

Med hilsen
Ingar Kompelien (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                Knut Holm
                                                                seniorrådgiver

Høyringsnotat:
Tilbakekrevjing etter feilutbetaling
Tiltak mot trygdemisbruk
Renter og erstatning i trygdesaker

·                 Akademikerne

·                 Arbeids- og velferdsdirektoratet

·                 Arbeidsgiverforeningen Spekter

·                 Datatilsynet

·                 Den norske advokatforening

·                 Den norske Dommerforening

·                 Den norske lægeforening 

·                 Departementene og Statsministerens kontor

·                 Finansforbundet

·                 Finansnæringens Hovedorganisasjon

·                 Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

·                 KS

·                 Landsorganisasjonen i Norge (LO)

·                 Norsk Kiropraktor Forening

·                 Norsk Psykologforening

·                 Norske fysioterapeuters forbund

·                 Næringslivets hovedorganisasjon

·                 Pensjonstrygden for sjømenn

·                 Politidirektoratet

·                 Regjeringsadvokaten

·                 Riksrevisjonen

·                 Stortingest ombudsmann for forvaltningen

·                 Skattedirektoratet

·                 Sosial- og helsedirektoratet

·                 Statens helsetilsyn

·                 Statens innkrevingssentral

·                 Statens Pensjonskasse

·                 Statistisk sentralbyrå

·                 Sparebankforeningen i Norge

·                 Trygderetten

·                 Unio

·                 Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

·                 Økokrim

·                 KLP

 

 

 

 

Til toppen