Forsiden

Høring - Utkast til endring i yrkestransportloven - hjemmel for løyvemyndigheten til å kunne kreve at det brukes lav- eller nullutslippskjøretøy i drosjenæringen

Samferdselsdepartementet sender på høring et utkast til endring i yrkestransportloven som gir hjemmel for løyvemyndigheten til å kunne kreve at det brukes lav- eller nullutslippskjøretøy i drosjenæringen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.12.2015

Vår ref.: 15/2611-

Det vises til vedlagte utkast til høringsnotat samt utkast til endring i yrkestransportloven.

Lovforslaget vil gjøre det mulig for løyvemyndigheten (Oslo kommune og fylkeskommunene) å kunne fastsette krav om at alle drosjer innen en fastsatt frist skal oppfylle gitte krav til lav- eller nullutslipp.

Høringsutkastet er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 349(2014-2015) 16. desember 2014 ved behandlingen av dokument 8:94 S(2013-2014):

"Stortinget ber regjeringen sikre fylkeskommunene mulighet til å sette vilkår om null- og lavutslippssaker for nye drosjer gjennom § 11 i yrkestrafikkloven".

Lovforslaget gir løyvemyndigheten adgang til å fastsette en øvre grense for miljøskadelig utslipp som må oppfylles av alle drosjer innen en frist på tre år. (Forslaget er avgrenset til å omfatte utslipp knyttet til bruken av kjøretøyet, utslipp knyttet til produksjon eller avfallshåndtering av brukte kjøretøy omfattes ikke av forslaget.)

I samsvar med dokument 8 forslaget omfatter ikke hjemmelen såkalte "utvidede" drosjeløyver, dvs bruk av minibuss registrert for inntil 19 personer som drosjeløyve.

Fristen på tre år er knyttet til ordningen med redusert engangsavgift på personbil ved første gangs registering av motorvogner her til lands som drosje. Dersom en slik motorvogn benyttes som drosje i tre år, kan den fritt avhendes uten å måtte refundere avgiftsreduksjonen, om den tas ut av drosjevirksomhet før det har gått tre år må det tilbakebetales en forholdsmessig del av reduksjonen.

Av hensyn til likebehandling og like konkurransevilkår forutsettes det at et vedtak om at det skal brukes lav- eller nullutslippskjøretøy som drosje må omfatte alle løyvene i løyvedistriktet.

Frist for merknader til høringsnotatet og lovforslaget 29. desember 2015.

Høringssaken er tilgjengelig på departementets nettsider. Vi ber om at høringsuttalelse sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser (under "Send inn høringssvar" på denne siden).

Alternativt kan høringssvar sendes Samferdselsdepartementet, fortrinnsvis pr. e-post til postmottak@sd.dep.no.

Med hilsen

Anne-Lise Junge Jensen (e.f.)    Jan Vidar Weltzien
avdelingsdirektør                         seniorrådgiver

Alle departementene
SMK

Alle fylkeskommuner
Oslo kommune

Datatilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Miljødirektoratet
Statens råd for funksjonshemmede
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Vegdirektoratet

Organisasjoner
Akademikerne
AKT (Agder kollektivtrafikk AS)
AtB AS
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Brakar- Buskerud kollektivtrafikk AS
Fagforbundet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
Kollektivtrafikkforeningen c/o Akershus fylkeskommune
KS- Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter
NHO
NHO Transport
Norges Handikapforbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
NSB AS
Ruter AS
Transportbrukerenes fellesorganisasjon
VKT AS (Vestviken Kollektivtrafikk)
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Yrkestrafikkforbundet