Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Utkast til endringer i forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner

Kultur- og kirkedepartementet viser til forskrift av 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner. Forskriften trer i kraft 1. januar 2010. Departementet foreslår med dette enkelte mindre endringer i forskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.12.2009

Forskriften ble endret 1. januar 2010.

Vår ref.: 2007/02370 ME/ME2 KRD:elt

Høring - Utkast til endringer i forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner

Kultur- og kirkedepartementet viser til forskrift av 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner. Forskriften trer i kraft 1. januar 2010. Departementet foreslår med dette enkelte mindre endringer i forskriften.

Høringsbrevet er også lagt ut på internett, se http://www.regjeringen.no/kkd.

For at endringene skal kunne tre i kraft samtidig med forskriften 1. januar 2010 har departementet fastsatt en kortere høringsfrist enn det som er hovedregelen, jf. vedlegg. Kultur- og kirkedepartementet ber derfor om at eventuelle merknader er departementet i hende senest 16. desember 2009.

Departementet legger til grunn at dette er tale om mindre, tekniske endringer som det ikke er nødvendig å notifisere for ESA. Endringen bør derfor kunne tre i kraft samtidig med forskriften av 7. september 2009.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om brevet bør legges fram for eventuelle underliggende organer. Organer og andre som ikke er oppført på høringslisten kan også gi høringsuttalelse.

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser blir oversendt både skriftlig og elektronisk til e-postadresse postmottak@kkd.dep.no.

Departementets forslag

1.   Forhåndstilskudd til lansering av interaktive produksjoner i Norge

I henhold til forskriften § 4-2 kan det bare gis tilskudd til lansering av interaktive produksjoner som har mottatt utviklingstilskudd etter § 4-3. Vilkåret vil kunne få uheldige konsekvenser for dataspillbransjen fordi kun et fåtall aktører vil ha økonomi til å lansere sin produksjon i Norge. Departementet foreslår derfor å ta dette vilkåret ut av forskriften. § 4-2 vil etter dette lyde:

”Tilskudd kan gis til lansering, herunder markedsføring, av interaktive produksjoner.”

2.   Forhåndstilskudd til produksjon av kinofilm etter markedsvurdering

Departementet er blitt gjort oppmerksom på at forskriften § 2-2 fjerde ledd muligens kan misforstås slik at ”filmens forventede publikumspotensial” er det eneste momentet som skal tillegges vekt ved prioritering av søknader om tilskudd etter markedsvurdering. For å presisere at dette momentet kommer i tillegg til den generelle prioriteringsregelen i § 1-7 foreslår departementet følgende endring i § 2-2 fjerde ledd:

”Ved vurdering av og prioritering mellom søknader om tilskudd skal Norsk filminstitutt særlig legge vekt på filmens forventede publikumspotensial”.

Forslaget er kun en teknisk endring og endrer ikke bestemmelsens materielle innhold. 

3.   Forhåndstilskudd til pakkefinansiert utvikling og produksjon av flere kinofilmer

Formålet med denne tilskuddsordningen er å stimulere til et langsiktig kunstnerisk og produksjonsmessig samarbeid, særlig mellom produsent og regissør. For å få tydeligere fram hva slags samarbeidsforhold som skal fremmes gjennom ordningen foreslår departementet å presisere ordlyden i § 2-3 femte ledd slik at den lyder:

”Ved vurdering av og prioritering mellom søknader skal Norsk filminstitutt særlig legge vekt på produksjonsforetakets soliditet, erfaring og dokumenterte resultater, samt produksjonsforetakets kompetanse innen prosjektutvikling og dets evne til å skape et kreativt miljø. For tilskudd etter annet ledd bokstav b skal det i tillegg legges vekt på å stimulere til et langsiktig samarbeid med én regissør og på regissørens dokumenterbare kunstneriske resultater. Det kan også legges vekt på å stimulere til annet langsiktig kunstnerisk eller produksjonsmessig samarbeid”.

Henvisningen til målet om likestilling i filmbransjen er tatt ut fordi det anses overflødig i tillegg til de generelle målformuleringene i § 1-2.

4.   Andre endringer

Av hensyn til språklig konsekvens i forskriften foreslås i tillegg enkelte tekniske endringer i §§ 2-5 og 2-6, herunder i overskriften samt i andre ledd, §§ 2- 6 andre ledd bokstav b), 2-4 siste ledd og i 2-8 (nytt siste ledd):

§ 2- 4 siste ledd skal lyde:

”Tilskuddet beregnes ut i fra den norske andelen i prosjektet”.

Ny overskrift i § 2-5 skal lyde:

”Etterhåndstilskudd til kinofilm som har mottatt forhåndstilskudd til produksjon fra Norsk filminstitutt.”

§ 2-5 annet ledd første setning skal lyde:

”Kinofilmer som har mottatt forhåndstilskudd til produksjon fra Norsk filminstitutt etter kapittel 2, og som har solgt minimum 10 000 billetter gjennom ordinær kinodistribusjon i Norge, er berettiget til etterhåndstilskudd.”

Ny overskrift i § 2-6 skal lyde:

”Etterhåndstilskudd til kinofilmer som ikke har mottatt forhåndstilskudd til produksjon fra Norsk filminstitutt.”

2-6 annet ledd første setning skal lyde:

”Kinofilmer som ikke har mottatt forhåndstilskudd til produksjon fra Norsk filminstitutt, vil være berettiget til etterhåndstilskudd dersom filmen (…)”

§ 2-6 andre ledd bokstav b skal lyde:

”b) oppfyller alle kriteriene i § 1-6 bokstav b”.

Nytt siste ledd i § 2-8 skal lyde:

”For samproduksjoner av kinofilm med utenlandsk hovedprodusent gjelder prosenttaket for den norske andelen i prosjektet”.

 

Med hilsen

Nina Økland e.f.
fung. ekspedisjonssjef

 

Ellen S. Tauland
avdelingsdirektør

 

Vedlegg (Brev om forkortet høringsfrist)

Høringsinstanser

Bergen Media By

Den norske filmskolen

Film & Kino

Film Camp Målselv

Film3 AS

Filmfondet Fuzz

Filmkraft Rogaland

Filmparken AS

Filmreg c/o Vestnorsk filmsenter

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Institusjonen Fritt Ord

Internasjonalt Samisk Filmsenter

Justisdepartementet

Mediefabrikken i Akershus

Medieparken AS

Midtnorsk filmfond AS

Midtnorsk filmsenter AS

Nordisk film- og TV-fond

Nordnorsk filmsenter AS

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk filmklubbforbund

Norsk filmkritikerlag

Norsk filmstudio AS

Norsk Medieforskerlag

Norsk skuespillerforbund

Norske dramatikeres forbund

Norske film- og TV-produsenters forening

Norske Filmbyråers Forening

Norske Filmregissører

Norske kinosjefers forbund

NRK AS

Nærings- og handelsdepartementet

Sametinget

Samisk filmforbund

Spillprodusentforeningen

Sørnorsk filmsenter

TV 2 AS

Utenriksdepartementet

Vestnorsk filmsenter AS

WIFT Norge

Østnorsk filmsenter

Til toppen