Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - utkast til endringer i forskrift om tilskudd til samiske aviser

I St.prp. nr. 1 (2007-2008) uttaler Kultur- og kirkedepartementet at rammeøkningen på post 75 ”Tilskudd til samiske aviser” og vedtaket om sammenslåing av Assu og Min Aigi vil gjøre det ”... nødvendig å foreta en ny vurdering av innretningen av pressestøtten til de samiske avisene”.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.03.2008

Forskriftsendring ble vedtatt 13. juni 2008

Forskrift om tilskudd til samiske aviser (hos Lovdata)

Vår ref.: 2007/04536 ME/ME2 LAB:elt

 

Høringsinstansene, jf vedlagte liste

 

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

2007/04536 ME/ME2 LAB:elt

12.02.2008

 

Høring - utkast til endringer i forskrift om tilskudd til samiske aviser

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette fram utkast til endringer i forskrift av 17. mars 1997 nr. 248 om tilskudd til samiske aviser. Høringsnotatet er også lagt ut på Internett, se http://www.regjeringen.no/kkd

Departementet ber høringsinstansene vurdere om notatet bør legges fram for ev. underliggende organer. Organer og andre som ikke er oppført på høringslisten kan også gi høringsuttalelse.

Kultur- og kirkedepartementet ber om at eventuelle merknader er departementet i hende senest 26. mars 2008.

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser blir oversendt både skriftlig og elektronisk til e-postadresse [email protected].

Bakgrunn og gjeldende ordning

I St.prp. nr. 1 (2007-2008) uttaler Kultur- og kirkedepartementet at rammeøkningen på post 75 ”Tilskudd til samiske aviser” og vedtaket om sammenslåing av Assu og Min Aigi vil gjøre det ”... nødvendig å foreta en ny vurdering av innretningen av pressestøtten til de samiske avisene”.

I henhold til § 6 i gjeldende forskrift foretar departementet årlig en hovedfordeling av bevilgningen mellom produksjonstilskudd, tilskudd til lulesamiske sider (avgrenset oppad til 1 % av bevilgningen) og ev. øremerkede tilskudd.

Produksjonstilskuddet er delt i et grunntilskudd som er like stort for alle avisene i ordningen og et variabelt tilskudd som fordeles ut fra antall utgivelser multiplisert med antall produserte sider samisk tekst i de ulike avisene. Grunntilskuddet utgjør 90 % av produksjonstilskuddet. Tre aviser mottok produksjonstilskudd i 2007; Ássu fikk 4.6 mill. kroner, Min Aigi 4.7 mill. kroner og Ságat 4.1 mill. kroner.

I tillegg fikk Lokalavisa Nordsalten 138.770 kroner for produksjon av sider på lulesamisk og Nuorttanaste mottok et øremerket tilskudd på 250.000 kroner.

Forslag til tilskuddsmodell

Tilskuddsmodellen bør etter departementets vurdering særlig ivareta to hensyn:

·        Ordningen bør være forutsigbar for avisene. Departementet foreslår derfor å opprettholde ordningen med at hoveddelen av tilskuddet tildeles i form av et grunntilskudd som er like stort for alle aviser i ordningen.

·        Ordningen bør reflektere merkostnadene knyttet til avisproduksjon på samisk og de samiskspråklige avisenes rolle i bevaring og utvikling av de samiske språkene.

Kultur- og kirkedepartementet foreslår derfor følgende modell:

1.      Produksjonstilskuddet fordeles med 85 % til grunntilskudd og 15 % til variabelt tilskudd.

2.      Som en overgangsordning for 2008 og 2009 deles grunntilskuddet i to like store deler som skal gå til avisproduksjon på hhv. samisk og norsk.

3.      Det variable tilskuddet gis, som i dag, bare til produksjon av avissider på samisk.

4.      Det åpnes for å gi tilskudd til produksjon av avissider på sørsamisk, etter modell av ordningen for lulesamisk. Avsetningen til lulesamisk og sørsamisk avgrenses til i alt 2 % av bevilgningen på posten.

Dette vil gi om lag følgende fordeling av produksjonstilskuddet i 2008[1]:

Aviser

Prod.tilsk

Simulert

Differanse

 

2 007

2 008

2007/2008

Ny samisk avis

9 381 794

10 453 096

1 071 302

Sagat

4 106 411

7 994 458

3 888 047

Sum

13 488 205

18 447 554

4 959 349

Forslaget vil etter departementets syn gi en fordeling som står i et rimelig forhold til størrelsen på avisenes omstillingsprosjekter. Ságat får ca. 3,8 mill. kroner for å øke fra tre til fem utgaver per uke (dvs ca. 1,9 mill. kroner per utgave). Til sammenlikning vil Ássu/Min Áigi få ca 1 mill. kroner for å øke fra fire til fem utgaver per uke. Til gjengjeld legger departementet til grunn at Ássu/Min Áigi vil nyte godt av en viss rasjonaliseringsgevinst som følge av sammenslåingen.

Departementet foreslår ingen endringer i reglene om tilskudd til lulesamisk tekst og øremerkede tilskudd. Dette innebærer bl.a. at avsetningen til øremerkede tilskudd vil bli vurdert i budsjettsammenheng på normal måte.

Overgangsordning

Sammenslåingen av Min Aigi og Assu reiser særlige spørsmål knyttet til beregningen av tilskuddet for 2008. Etter sammenslåingen vil avisen (som har fått navnet Ávvir) formelt sett være å regne som en ny avis. Ihht gjeldende § 3 i forskriften vil en ny avis ikke være tilskuddsberettiget før vilkårene for støtte har vært oppfylt i minst ett kalenderår. Tilskuddet skal dessuten beregnes på bakgrunn av utgivelseshyppighet og antall produserte sider i året før tilskuddsåret, noe som naturlig nok ikke er mulig for en ny avis.

Departementet foreslår derfor, som en overgangsordning for 2008 og 2009, at tilskuddet beregnes ut fra antall samiske sider og utgivelseshyppighet i tilskuddsåret. Opplagsrevisor må derfor foreta en kontroll i avisene i september for å fastsette antall utgivelser og samiske sider. Eventuelle bevegelser i slutten av året vil bli fanget opp ved fordeling av tilskuddet året etter. Departementet forventer at en overgang til dagsavis vil være gjennomført innenfor en toårsperiode.

Vi foreslår dessuten at det gjøres unntak fra ettårsregelen i § 3 tredje ledd der den aktuelle avisen er etablert gjennom sammenslåing av to aviser som begge har oppfylt vilkårene for støtte i minst ett kalenderår.

Forslaget gjør det nødvendig å endre forskriften om tilskudd til samiske aviser, jf vedlagte utkast.

 

Med hilsen

 

 

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef
Ellen Skjærsaker Tauland
avdelingsdirektør

3 Vedlegg


[1] Vi gjør oppmerksom på at dette bare er foreløpige beregninger foretatt på bakgrunn av de opplysninger departementet sitter inne med per i dag. Den endelige utmålingen av tilskudd vil derfor kunne avvike noe fra dette.

Forskrift om endring av forskrift 17. mars 1997 nr. 248 om tilskudd til samiske aviser

Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet ... 2008 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak.

I

I forskrift av 17. mars 1997 nr. 248 om tilskudd til samiske aviser gjøres følgende endringer:

§ 6 første ledd skal lyde:

Kultur- og kirkedepartementet fastsetter fordelingen av bevilgningen over Kap 335, post 75 til henholdsvis produksjonstilskudd, tilskudd til produksjon av avissider på lule- og sørsamisk og eventuelle øremerkede tilskudd. Tilskuddet til lulesamiske og sørsamiske sider kan utgjøre til sammen inntil 2 prosent av årets bevilgning på posten.

§ 7, andre og tredje ledd skal lyde:

Grunntilskuddet skal samlet utgjøre 85 prosent av produksjonstilskuddet og fordeles med like store beløp på samtlige aviser som oppfyller vilkårene for produksjonstilskudd.

Det variable tilskuddet skal samlet utgjøre 15 prosent av produksjonstilskuddet og tildeles i forhold til antall utgivelser multiplisert med antall produserte sider samisk tekst.

§ 8 skal lyde:

§ 8. Tilskudd til avissider på lule- og sørsamisk

       Tilskudd til avissider på lule- eller sørsamisk ytes til avis som utgis i eller har en betydelig dekning innenfor de lule- eller sørsamiske kjerneområdene. Det er ikke noe krav at avisen kan defineres som samisk avis etter forskriftens § 2. For øvrig gjelder vilkårene i § 3 og § 4. Tilskuddet beregnes ut fra antall utgivelser multiplisert med antall sider med egenprodusert nyhets- og aktualitetsstoff på lule- eller sørsamisk.

 

II

Ikraftsetting

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder for behandling av søknader om tilskudd til samiske aviser fra og med 2008.

 

III

Overgangsordning

For tildeling av tilskudd til samiske aviser for 2008 og 2009 gjelder følgende overgangsordning:

1.      Kravet om at vilkårene for tilskudd må ha vært oppfylt i minst ett kalenderår, jf § 3 tredje ledd, gjelder ikke for det tilfelle at den aktuelle avisen er etablert gjennom sammenslåing av to aviser som begge har oppfylt vilkårene for støtte i minst ett kalenderår.

2.      Grunntilskuddet deles i to like deler hvor den ene halvparten skal gå til samiske aviser som i hovedsak benytter norsk skriftspråk, mens den andre halvparten skal gå til samiske aviser som i hovedsak benytter samisk skriftspråk. Innenfor disse to gruppene fordeles grunntilskuddet likt på alle aviser som oppfyller vilkårene for tilskudd.

3.      Tilskuddet beregnes på bakgrunn av forventet antall samiske sider og utgivelseshyppighet i tilskuddsåret.

 

 

Høringsinstanser:

Ávvir (Ássu og Min Áigi)

Landslaget for lokalaviser

Mediebedriftenes landsforening

Ságat

Sálas

Sametinget

Til toppen