Høring - utkast til endringer i forskrift om film og videogram - "babykino"

Medietilsynet har på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet utredet spørsmålet om unntak fra aldersgrenser for ”babykino”.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2009

Vår ref.: 2008/04130 ME/ME2 LAB:elt

Høringsinstansene, jf vedlagte liste

 

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

2008/04130 ME/ME2 LAB:elt

12.02.2009

 

Høring - utkast til endringer i forskrift om film og videogram - "babykino"

Kultur- og kirkedepartementet viser til at Stortinget ved en lovendring 22. desember 2006 tok inn følgende forskriftshjemmel i film- og videogramloven § 5 fjerde ledd:

”Departementet kan i forskrift gjere unntak frå aldersgrensene for barn opp til eitt år.”

I Ot.prp. nr. 72 (2005-2006) uttalte departementet:

”Departementet meiner at lova bør opna for slike ordningar, og gjer difor framlegg om å gje departementet heimel til å gje reglar om «babykino» i forskrift. Det må vere ein føresetnad at ordninga blir avgrensa slik at barna ikkje blir utsette for syns- og lydinntrykk som kan vere skadelege eller skræmande. Difor bør framsyningane berre vere opne for barn som er så små at dei berre i liten grad registrerer kva som skjer på lerretet. Departementet vil utrede desse spørsmåla nærmare i samråd med psykologisk fagkompetanse på området.”

Medietilsynet har på oppdrag fra departementet utredet spørsmålet om unntak fra aldersgrenser for ”babykino”.  Medietilsynets utredning følger vedlagt.  Høringssaken er også lagt ut på Internett, se http://www.regjeringen.no/kkd

Med utgangspunkt i Medietilsynets utredning foreslår departementet følgende bestemmelse som nytt andre ledd i § 5-3 i forskrift av 20. desember 1999 nr. 1515 om film og videogram:

”Foreldre eller andre føresette kan bringe barn under eitt år med på kinoframsyningar som er særskilt lagde til rette for det, såkalla ”babykino”, sjølv om filmen som vert vist har ei høgare aldersgrense.”

Kultur- og kirkedepartementet legger til grunn at forslaget ikke vil ha økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning. Babykino blir i stor grad tilbudt allerede, selv om loven per i dag formelt sett ikke åpner for slike ordninger. De foreslåtte vilkårene bør dessuten kunne oppfylles uten investeringer eller økt ressursbruk for kinoene.

Kultur- og kirkedepartementet ber om at eventuelle merknader er departementet i hende senest 1. april 2009.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om notatet bør legges fram for ev. underliggende organer. Organer og andre som ikke er oppført på høringslisten kan også gi høringsuttalelse.

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser blir oversendt både skriftlig og elektronisk til e-postadresse postmottak@kkd.dep.no.

 

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Ellen S. Tauland
avdelingsdirektør

 

Vedlegg

Høringsinstanser:

Barne- og likestillingsdepartementet

Barneombudet

Film & kino

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Klagenemnda for film og videogram

Kommunal- og regionaldepartementet

KS

Medietilsynet

Norsk filminstitutt

Norsk filmklubbforbund

Norsk kinoforbund

Norsk videogramforening

Norske filmbyråers forening

Norske kinosjefers forbund

Norske videohandleres forbund

Til toppen