Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - utkast til endringer i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet foreslår å endre forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (gradsforskriften). Forslaget innebærer en presisering om at yrkestitlene sivilingeniør (siv. ing.) og siviløkonom (siv. øk.) fortsatt skal være beskyttede titler, men at utdanningsinstitusjoner med rett til å tildele henholdsvis mastergrad i teknologiske og mastergrad i økonomiske og administrative fag med korrekt fagsammensetning, kan anvende disse yrkestitlene som tilleggstittel på utstedt vitnemål.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.05.2012

Kunnskapsdepartementet foreslår å endre forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (gradsforskriften). Forslaget innebærer en presisering om at yrkestitlene sivilingeniør (siv. ing.) og siviløkonom (siv. øk.) fortsatt skal være beskyttede titler, men at utdanningsinstitusjoner med rett til å tildele henholdsvis mastergrad i teknologiske og mastergrad i økonomiske og administrative fag med korrekt fagsammensetning, kan anvende disse yrkestitlene som tilleggstittel på utstedt vitnemål.
(01.02.2012)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

 

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 99 kB)

Utkast til forskrift om endring i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (PDF, 25 kB)

 

Høringsbrevet og -notatet (utkast til endring i forskrift) vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

 

Vår ref.: 201004004

Høringsnotat om utkast til endringer i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler

 

Kunnskapsdepartementet (KD) sender med dette forslag til endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (gradsforskriften) på høring. Kunnskapsdepartementet foreslår en presisering i forskriften som innebærer at yrkestitlene sivilingeniør (siv. ing.) og siviløkonom (siv. øk.) fortsatt skal være beskyttede titler, men at utdanningsinstitusjoner med rett til å tildele henholdsvis mastergrad i teknologiske og mastergrad i økonomiske og administrative fag med korrekt fagsammensetning, kan anvende disse yrkestitlene som tilleggstittel på utstedt vitnemål.

Høringsfristen er satt til 3 måneder. Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no innen 3. mai 2012.

Bakgrunn for forslaget

KD fastsatte 27. november 2009 ny § 71 i gradsforskriften, som gir beskyttelse mot uriktig bruk av beskyttede titler, som ble gitt etter tidligere gradssystem. Blant annet er titlene siviløkonom og sivilingeniør beskyttet etter § 71. Dette innebærer at institusjoner ikke kan tildele de beskyttede titlene, alene eller som en del av en annen tittel. Dette betyr også at enkeltpersoner ikke kan titulere seg med en slik tittel, uten at vedkommende har oppnådd denne tilsvarende graden gjennom utdanningssystemet.

Gradsforskriften er fastsatt i medhold av universitets- og høyskoleloven § 3-2, som blant annet i sjette ledd fastsetter bøter som sanksjonsmiddel for ”den som forsettlig eller uaktsomt tildeler eller bruker en tittel, alene eller som en del av en annen tittel, uten å ha rett til dette etter første eller fjerde ledd…”. Departementet kan foreta endringer i forskriften, jf. forskriften § 72.

Innføring av Kvalitetsreformen
I St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt – Krev din rett, står det: ”Bachelor og master etterfølges vanligvis av ”of Science” eller ”of Arts” eller lignende. Med den nye gradsstrukturen er det behov for slike tilføyelser, tilsvarende bachelor i ingeniørfag og master i samfunnsfag. Disse vil ikke være en del av graden og følgelig ikke en del av den lovbeskyttede tittelen(…)” (side 39).

I Innst. S. nr. 188 (2001-2002) står det på: ”Nivåbetegnelsen ”bachelor” og ”master” fastsettes sentralt, mens institusjonene selv kan gjøre tilføyelser og presiseringer, også yrkestitler som i dag er omtalt i forskrift.” (side 2).

Departementets forslag

Departementet er kjent med at titlene sivilingeniør og siviløkonom fremdeles blir brukt av enkelte institusjoner som tilleggstittel på vitnemål som blir utstedt, og flere institusjoner skriver på sine internettsider at de tilbyr sivilingeniør- og siviløkonomutdanninger. Som en videreføring av dagens praksis, ønsker departementet å fremme forslag om at yrkestitlene sivilingeniør og siviløkonom fortsatt skal være beskyttede titler, men at utdanningsinstitusjoner med rett til å tildele henholdsvis mastergrad i teknologiske og mastergrad i økonomiske og administrative fag med korrekt fagsammensetning, kan anvende disse yrkestitlene som tilleggstittel på utstedt vitnemål. Vi foreslår at nevnte titler fjernes fra oppramsingen i § 71, men presiseres i et nytt annet ledd.

Departementet ønsker at det fremdeles skal være en beskyttelse mot at enkeltpersoner skal kunne titulere seg med en beskyttet tittel, uten at vedkommende har oppnådd denne graden gjennom utdanningssystemet.


Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef


Anne Grøholt
avdelingsdirektør

Utkast til forskrift om endring i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler

 

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet X med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-2.

I
I forskrift 16. desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler gjøres følgende endringer:

§ 71 skal lyde:

§ 71. Beskyttede titler
       Følgende titler, som tidligere har blitt tildelt av institusjoner som går inn under lov om universiteter og høyskoler, er beskyttet etter denne forskrift:
1. Candidata/ candidatus magisterii (cand.mag.)
2. Candidata/ candidatus agriculturae (cand.agric.)
3. Candidata/ candidatus educationis (cand.ed.)
4. Candidata/ candidatus juris (cand.jur.)
5. Candidata/ candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)
6. Candidata/ candidatus mercatoria/ mercatorius (cand.merc.)
7. Candidata/ candidatus musicae (cand.musicae)
8. Candidata/ candidatus odontologiae (cand.odont.)
9. Candidata/ candidatus oeconomiae (cand.oecon.)
10. Candidata/ candidatus paedagogiae (cand.paed.)
11. Candidata/ candidatus paedagogiae specialis (cand.paed.spec.)
12. Candidata/ candidatus pharmaciae (cand.pharm.)
13. Candidata/ candidatus philologiae (cand.philol.)
14. Candidata/ candidatus rerum politicarum (cand.polit.)
15. Candidata/ candidatus sanitatis (cand.san.)
16. Candidata/ candidatus scientiarum (cand.scient.)
17. Candidata/ candidatus sociologiae (cand.sociol.)
18. Candidata/ candidatus socionomiae (cand.socion.)
19. Examinata/ examinatus oeconomiae (exam.oecon.)
20. Kandidat i arbeidshelse
21. Kandidat i folkehelsevitenskap
22. Kandidat i helseadministrasjon
23. Kandidat i musikk
24. Kandidat i sykepleievitenskap
25. Designkandidat
26. Fiskerikandidat
27. Hovedfagskandidat
28. Høgskoleingeniør
29. Idrettskandidat
30. Kommunalkandidatutdanning
31. Kunstfagkandidat
32. Maritim kandidat
33. Ernæringsfysiolog
34. Sivilarkitekt
35. Sivilbibliotekar
36. Sivilindustridesigner
37. Sivilmarkedsfører
38. Licentiata/ licentiatus juris (lic.jur.)
39. Licentiata/ licentiatus odontologiae (lic.odont.)
40. Licentiata/ licentiatus philosophiae (lic.philol.)
41. Magister artium (mag.art.)
42. Doctor agriculturae (dr.agric.)
43. Doctor artium (dr.art.)
44. Doctor ingeniør (dr.ing.)
45. Doctor juris (dr.juris)
46. Doctor legis (dr.legis)
47. Doctor medicinae (dr.med.)
48. Doctor medicinae veterinariae (dr.med.vet.)
49. Doctor odontologiae (dr.odont.)
50. Doctor oeconomiae (dr.oecon.)
51. Doctor psychologiae (dr.psychol.)
52. Doctor rerum politicarum (dr.polit.)
53. Doctor scientiarum (dr.scient.)
54. Doctor technicae (dr.techn.)
55. Doctor theologiae (dr.theol.).

Nytt § 71 annet ledd skal lyde:

Titlene sivilingeniør (siv. ing.) og siviløkonom (siv. øk.) er beskyttet etter første ledd, men utdanningsinstitusjoner med rett til å tildele henholdsvis mastergrad i teknologiske og mastergrad i økonomiske og administrative fag med korrekt fagsammensetning, kan anvende disse yrkestitlene som tilleggstittel på utstedt vitnemål.

II
Forskriften trer i kraft straks.

Berørte departementer (JD, NHD, FIN, og FAD)
Universiteter og høyskoler (statlige og private)
Politihøgskolen
Forsvarets høgskole
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning - NFF
Skolenes landsforbund
Voksenopplæringsforbundet - Vofo
Forskerforbundet
Stipendiatorganisasjonene i Norge – SiN
Studentorganisasjonene (Norsk studentorganisasjon, ANSA og fagskolestudentorganisasjonen)
Folkehøgskolerådet
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk kulturskoleråd
Samordna opptak
Samskipnadsrådet
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning – SIU
Statens lånekasse for utdanning
Utdanning.no
Utdanningsdirektoratet
Vox
Datatilsynet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Riksrevisjonen
Sametinget
Statistisk sentralbyrå - SSB
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Econa
NITO
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon - HSH
KS - kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge – LO
Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning - NRØA
Norsk Presseforbund
Norsk Tjenestemannslag - NTL
Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO
Parat
STAFO
Teknisk-naturvitenskapelig forening - Tekna
Unio
Universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS
NIFU

Til toppen