Høring - Utkast til forskrift om avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og oppfølging for sykmeldte arbeidstakere

Forskrift fastsatt 28.3.07, ersattet med ny forskrift fastsatt 11.12.2008

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2007

Vår ref.: 200607009-/EBB

Invitasjon til høringsmøte om ny forskrift om avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og oppfølging for sykmeldte mandag 12. mars 2007 kl. 12 til 15 i Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Det inviteres til høringsmøte og eller merknader til ny forskrift om avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og oppfølging for sykmeldte. Høringsmøte finner sted mandag 12. mars fra kl 12 til kl 15 i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Grubbegt. 6, 9. etasje i rom Fjordgløtt.

Eventuelle merknader kan sendes til departementet skriftlig per brev eller e-post innen torsdag 15. mars d.å. Kontaktpersoner er Eldrid Byberg ebb@aid.dep.no og Roger Lorås rol@aid.dep.no

Påmelding til høringsmøtet sendes innen torsdag 8. mars kl 1400 til forværelset i Velferdspolitisk avdeling i departementet tlf 22248501 eller per e-post til bl@aid.dep.no eller jo@aid.dep.no .

 

Bakgrunn

På bakgrunn av forslag fra Sykefraværsutvalget, som la frem sin rapport 6. november

2006, er det bevilget 604 mill. kroner til kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester i 2007, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4/Budsjettinnst. S. nr. 15 (2006-2007). Hovedformålet med ordningen er å bringe sykmeldte raskere tilbake til arbeidslivet og hindre at personer med helseproblemer faller ut av arbeidslivet. Av de 604 mill. kroner er 380 mill. kroner avsatt til de regionale helseforetakene, 120 mill. kroner til Arbeids- og velferdsetaten, mens 100 mill. kroner er forutsatt brukt til tiltak i den såkalte ”gråsonene” mellom helsetjenestens og Arbeids- og velferdsetatens ansvarsområde. Midlene til Arbeids- og velferdsetaten kommer i tillegg til 27 mill. kroner til ordningen for kjøp av helse­tjenester for personer med lettere psykiske og sammensatte lidelser, jf. forslag i St.prp. nr.1 Tillegg nr.4 (2006-2007).

 

Unnlatt alminnelig høring

Utkast til nye forskrifter skal som hovedregel sendes på høring. Alminnelig høring kan iht. Utredningsinstruksen punkt 5.4 unnlates dersom den

”a. ikke vil være praktisk gjennomførlig

 b. kan vanskeliggjøre gjennomføringen av saken eller vil svekke tiltakets effektivitet,

eller

c. må anses som åpenbart unødvendig.”

Alminnelig høring, normalt 3 måneder og ikke mindre enn 6 uker, vil ikke være forenlig med ønsket om at Arbeids- og velferdsetaten skal komme i gang med kjøp av helse­tjenester så raskt som forventet fra partene i arbeidslivet. Forskriften vil være det lovmessige grunnlaget for utforming  av konkurransegrunnlaget for Arbeids- og velferdsetatens kjøp av tjenestene. Konkurransegrunnlaget er planlagt å legges ut i slutten av mars (uke 13). Alminnelig høring anses også unødvendig ettersom tjenestene vil være til gunst for personer i den aktuelle mål­gruppen. Departementet inviterer imidlertid med dette berørte organisasjoner og interessenter til et høringsmøte før forskriften fastsettes. Formålet med møtet er både å orientere om og få eventuelle merknader til det nye regelverket.

 

Nærmere om forslaget til nye tjenester i Arbeids- og velferdsetaten

Den nye forskriften vil bli hjemlet i lov av 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkeds­tjenester § 12, annet ledd.

 

Målgruppe (§ 1-2)

Formålet med de nye forskriftene er å gi Arbeids- og velferdsetaten gode virkemidler i arbeidet med å få sykmeldte raskere tilbake i arbeid.

I Sykefraværsutvalgets rapport understrekes det at arbeidsgiverne fortsatt skal ha et ansvar for å følge opp egne ansatte som blir syke. De aktuelle tjenestene er dessuten rettet inn mot personer som har vært helt eller delvis ute av arbeidslivet i en periode. Det kan på den annen side ta noe tid før tjenestene faktisk kan tas i bruk og en del av de sykmeldte vil ha behov for å få alle tjenestene etter forskriften. Det foreslås derfor at målgruppen skal være personer som mottar sykepenger eller som gjorde det da tjenesten ble tildelt. Dette innebærer i praksis at tjenesten kan benyttes som planlagt når personen etter endt sykepengeperiode går over på rehabiliteringspenger og at oppfølging også kan brukes i en kortere periode etter at personen er kommet tilbake i arbeid.

 

Når kan tilbud om avklarings-, arbeidsrettet rehabiliterings- og eller oppfølgingstjeneste gis? (§ 1-4)

For Arbeids- og velferdsetaten er det viktig å kunne ta i bruk tjenestene i denne forskriften tidlig i sykmeldingsperioden. Arbeidsgiver har imidlertid også et ansvar for å legge til rette for at sykmeldte skal kunne komme tilbake i arbeid. Disse hensynene er forsøkt balansert. Vi ber spesielt om synspunkter på om utprøving av arbeidsevne bør kunne inngå som del av den systematiske kartleggingen under avklaringstiltaket (kap. 2). 

 

Innholdet i de nye tiltakene

Avklaring (kapittel 2)innebærer systematisk kartlegging og vurdering av den enkeltes arbeidsevne og eventuelle ytterligere behov for bistand for å kunne få eller beholde arbeid.

Arbeidsrettet rehabilitering (kapittel 3) skal bidra til at sykmeldte blir ført tilbake til eller øker sin deltagelse i arbeidslivet. Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og mestring av helseproblemer.

Oppfølging (kapittel 4) innebærer personlig og praktisk bistand til deltaker og arbeidsgiver. Oppfølging kan være veiledning, råd og bistand til å finne egnede arbeidsoppgaver, bistand til tilrettelegging av arbeidet og arbeidssituasjonen eller bistand til å finne en egnet arbeidsplass.

 

Særlig om varighet (§§ 2-2,3-2 og 4-2)

Ved fastsettelsen av hvor lenge tjenestene skal kunne mottas er det tatt hensyn til at personene i målgruppen har, eller nylig har hatt, et ansettelsesforhold. Det er også tatt hensyn til at en del av personene i målgruppen vil ha behov for mer enn en av tjenestene som er regulert i forskriften og at det må være mulig å kjede disse tjenestene innen rammen av sykepengeperioden.

 

Med hilsen

 

 

Ulf Pedersen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Øystein Haram

                                                                                          avdelingsdirektør

 

 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Unio
 • Akademikerne
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Arbeidsgiverforeningen NAVO
 • KS
 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Attføringsbedriftene
 • Arbeidssamvirkenes landsforening
 • Forum for Arbeid med bistand
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmede organisasjoner
 • Attføringssenteret i Rauland
 • Hernes Institutt
 • Rådet for psykisk helse
 • Senter for seniorpolitikk
Til toppen