Høring - utkast til forskrift om organisasjon, oppgaver og saksbehandling for Diskrimineringsnemnda

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrift om Organisasjon, oppgaver og saksbehandling for Diskrimineringsnemnda. Forskriften er hjemlet i lov 16. juni 2017 nr. 50 om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) § 22.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.11.2017