Høring - utkast til lov om redaksjonell uavhengighet for medieforetak

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem forslag til lov om redaksjonell uavhengighet for medieforetak.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.04.2007

Saken er ferdigbehandlet og loven vedtatt og satt i kraft fra 1. januar 2009.

Lov av 13. juni 2008 nr. 41 om redaksjonell fridom i media

Vår ref.:

Deres ref

Vår ref

Dato

 

2006/04370 ME/ME2 LAB:elt

06.02.07

Høring - utkast til lov om redaksjonell uavhengighet for medieforetak

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem forslag til lov om redaksjonell uavhengighet for medieforetak. Høringsnotatet er også lagt ut på Internett.

Departementet ber særlig om kommentarer til forslaget om avgrensning av lovens virkeområde i forhold til elektroniske medier, jf kap. 5.2 i høringsnotatet.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om notatet bør forelegges evt. underliggende organer. Organer og andre som ikke er oppført på høringslisten kan også avgi uttalelse.

Kultur- og kirkedepartementet ber om at eventuelle merknader er departementet i hende senest 15. april 2007. Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser avgis både skriftlig og elektronisk til e-postadresse postmottak@kkd.dep.no.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

 

Lars Brustad
fung. avdelingsdirektør

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Justisdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Samferdselsdepartementet

A-pressen ASA

Arbeidstilsynet

Den norske fagpresses forening

Edda media AS

Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Kanal 24

Konkurransetilsynet

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen

Mediebedriftenes landsforening

Medietilsynet

Norsk journalistlag

Norsk lokalradioforbund

Norsk medieforskerlag

Norsk presseforbund

Norsk redaktørforening

Norsk rikskringkasting

Næringslivets hovedorganisasjon

P 4 Radio Hele Norge

Schibsted ASA

Til toppen