Høring - utkast til vedtekter for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU)

Kunnskapsdepartementet har besluttet å endre organiseringen av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) slik at PKU blir organisert som en nasjonal fellesoppgave i henhold til universitets- og høyskoleloven § 1-4 fjerde ledd. Den nye organiseringen vil bli gjennomført med virkning fra 1. januar 2014, og vil hovedsakelig ha betydning for hvordan programmet blir finansiert. I forbindelse med omorganiseringen har departementet revidert vedtektene for programmet, og sender med dette et utkast på høring til berørte institusjoner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2013

Kunnskapsdepartementet har besluttet å endre organiseringen av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) slik at PKU blir organisert som en nasjonal fellesoppgave i henhold til universitets- og høyskoleloven § 1-4 fjerde ledd. Den nye organiseringen vil bli gjennomført med virkning fra 1. januar 2014, og vil hovedsakelig ha betydning for hvordan programmet blir finansiert. I forbindelse med omorganiseringen har departementet revidert vedtektene for programmet, og sender med dette et utkast på høring til berørte institusjoner.
(27.06.2013)

___________________________________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. høringsinstanser
(PDF-fil, 83 Kb)

Høringsnotat Utkast til Vedtekter for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) (PDF-fil, 296 Kb) 
For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Resultat av høringen: Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Vår ref.: 12/3183

Utkast til vedtekter for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid - Høringsbrev


Kunnskapsdepartementet (KD) har besluttet å endre organiseringen av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) slik at PKU blir organisert som en nasjonal fellesoppgave i henhold til Lov om universiteter og høskoler (uhl.) §1.4.4.

Programmet har tidligere vært organisert som et tiltak og finansiert over Kap 281 Fellestiltak. Den nye organiseringen vil bli gjennomført med virkning fra 1.januar 2014, og vil hovedsakelig ha betydning for hvordan programmet blir finansiert.

I forbindelse med omorganiseringen har KD revidert vedtektene for programmet. Gjennomgang av vedtektene har blant annet vært gjort for å få til en harmonisering av regelverket for disse tiltakene. Samtidig har det vært viktig for KD å ivareta PKUs særpreg, og dette er også forsøkt innpasset i vedtektene.  Et foreløpig utkast har tidligere vært forelagt Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og PKU.

Utkastet sendes med dette på høring til berørte institusjoner. Høringsfrist er 15. september 2013. Vi ber om at forslag til endringer av vedtektene begrunnes.

Det vil i etterkant av fastsettelsen av vedtektene bli inngått en ny avtale mellom KhiB og KD vedrørende KHiBs rolle som vertsinstitusjon for PKU.


Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)                                    
ekspedisjonssjef

Arne Lunde
avdelingsdirektør

Universiteter og høgskoler
Nettverk for private høgskoler
Norsk kulturråd
Universitets- og høgskolerådet
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Til toppen