Høring - Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler i Europa

Helge Rønning og Tore Slaatta har på oppdrag fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet levert en utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa. Olav Torvund, Håkon Larsen og Terje Colbjørnsen har også bidratt til arbeidet. Kunnskapsdepartementet sender nå utredningen på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.04.2012

Helge Rønning og Tore Slaatta har på oppdrag fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet levert en utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa. Olav Torvund, Håkon Larsen og Terje Colbjørnsen har også bidratt til arbeidet. Kunnskapsdepartementet sender nå utredningen på høring.
(17.02.2012)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 94 kB)

Til bokas pris - Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa (PDF, 2 mb)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Vår ref.: 201104696

Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler i Europa – høring

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette utredningen Til bokas pris, levert av professor Helge Rønning og professor Tore Slaatta, på høring.

Utredningen, høringsbrevet og listen over høringsinstanser er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.

Vi viser samtidig til Kulturdepartementets brev av 4. januar 2012 om høring av Utredning av litteratur- og språkpolitiske virkemidler, utarbeidet av Oslo Economics, Simonsen Advokatfirma og Oeconomica. Disse høringsdokumentene er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer. Vi ber om at høringsinstansene ser disse to utredningene i sammenheng i høringssvarene sine.

Høringsfristen er mandag 16. april 2012. Høringsuttalelser kan sendes per e-post til postmottak@kd.dep.no eller eventuelt som vanlig post til Kunnskapsdepartementet, postboks 8119 Dep, 0032 Oslo.

Med hilsen

 

Anne Grøholt (e.f.)
avdelingsdirektør


Elisabeth Solberg
seniorrådgiver

Forfatterorganisasjoner:
Den norske forfatterforening
Kopinor
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk kritikerlag
Norsk oversetterforening
Norske Barne- og ungdomsforfattere
Norske Dramatikeres Forbund
Samisk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Samisk forfatterforening


Bransjeorganisasjoner:
Biblioteksentralen AL
De norske Bokklubbene
Den norske bokhandlerforening
Den norske Forleggerforening
Forlagssentralen
Fri Bokhandel BA
Norsk forleggersamband
Sentraldistribusjon


Offentlige organer:
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen!les
Huseby kompetansesenter
Konkurransetilsynet
Kommunal- og regionaldepartementet
Leser søker bok
Møller-Trøndelag kompetansesenter
Nasjonalbiblioteket
NOKUT
Noregs Mållag
Norla
Norsk Barnebokinstitutt
Norsk Bibliotekforening
Norsk forfattersentrum
Norsk kulturråd
Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek
Nynorsk kultursentrum
Nærings- og handelsdepartementet
Samskipnadene
Språkrådet
Statped
Tambartun kompetansesenter
Universiteter og høyskoler (statlige og private)
Utdanningsdirektoratet
Vox


Interesseorganisasjoner:
Den norske Advokatforening
Forskerforbundet
Handel og Kontor
Hovedorganisasjonen Virke
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
Landsorganisasjonen i Norge
Mediebedriftenes Landsforening
Nettverk for private høyskoler
Norsk studentorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon
Samskipnadsrådet
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsforbundet

Berørte aktører som har vært intervjuet/kontaktet i forbindelse med utredningen av Oslo Economics, Simonsen Advokatfirma og Oeconomica
Akademika
Tronsmo bokhandel
Bazar forlag
Pantagruel forlag
Juritzen forlag

Til toppen