Høring - utsatt iverksettelse av endringer i drosjereguleringen

Samferdselsdepartementet sender på høring forslag til utsatt iverksettelse av endringer i drosjereguleringen. Departementet foreslår å endre tidspunktet for iverksettelse av lov- og forskriftsendringene fra 1. juli 2020 til 1. november 2020. Forslaget innebærer også at overgangsordningene for de særskilte løyvetypene forskyves tilsvarende.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.05.2020

Vår ref.: 20/1021

Høring - utsatt iverksettelse av endringer i drosjereguleringen

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til utsatt iverksettelse av endringer i drosjereguleringen. Departementet foreslår å endre tidspunktet for iverksettelse av lov- og forskriftsendringene fra 1. juli 2020 til 1. november 2020. Forslaget innebærer også at overgangsordningene for de særskilte løyvetypene forskyves tilsvarende.

Forslaget gjelder endringer i lov 21. juni 2019 nr. 67 om endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.) del II og forskrift av 6. desember 2019 nr. 1646 om endring i forskrift om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) del II. Stortinget har i nevnte lov (endringslova) vedtatt endringer i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova). De vedtatte lovendringene skal legge til rette for et velfungerende drosjemarked, som skal bidra til gode tilbud for de reisende. Departementet har fulgt opp lovendringene med relevante endringer i forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften).

Som følge av utbruddet av covid-19 har det etter 12. mars 2020 vært en nedgang i etterspørselen etter drosjetjenester på opp mot 90 prosent. Virusutbruddet har også ført til at fylkeskommunene er blitt forsinket med nødvendige administrative forberedelser til lov- og forskriftsendringene, herunder vurderingen av behovet for tildeling av eneretter. Det er på kort sikt rapportert om stor risiko for konkurser i næringen. 

Forslaget om å utsette endringene i drosjereguleringen skal bidra til å redusere konsekvensene av covid-19 utbruddet for drosjemarkedet, og motvirke at drosjetilbudet blir dårligere eller forvitrer. Forslaget skal også sikre kontinuitet i drosjetilbudet på sikt.

Spørsmålet har allerede vært forelagt fylkeskommunene og helseforetakene, som har uttalt seg i saken. Det er også kommet innspill fra enkelte andre aktører. Innspillene er referert i høringsnotatet. Innspillene det er referert til vil bli vektlagt, slik at aktører som allerede har uttalt seg ikke trenger å gjenta innspillene.

Departementet ber om evt. merknader til utsettelsen av ikraftsettelse av endringene, samt til tilsvarende forskyvninger i overgangsordningene.

Behovet for endringene følger av utbruddet av covid-19. Sak om lovendring må fremmes for Stortinget svært raskt. På denne bakgrunn er frist for uttalelse i saken tirsdag 5. mai kl 09:00.

Vi ber om at høringssvar blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar, via funksjonen "send inn høringssvar" på denne siden.

Med hilsen

Lasse Lager (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Anne-Lise Junge Jensen

avdelingsdirektør

Abelia

Agder fylkeskommune

Akademikerne

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barne- og familiedepartementet

Datatilsynet

Direktoratet for forvaltning og IKT

Fagforbundet

Finans Norge

Finansdepartementet

Forbrukertilsynet

Forsvarsdepartementet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Hovedorganisasjonen Virke

IKT Norge

Innlandet fylkeskommune

ITS

Justervesenet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kollektivtrafikkforeningen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konkurransetilsynet

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

KS Bedrift

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Miljødirektoratet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

NAV - Arbeids- og velferdsdirektoratet

NHO Transport

Nordland fylkeskommune

Norges Blindeforbund

Norges Handikapforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk Kunnskaps-Institutt AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Pensjonistforbundet

Politidirektoratet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Rogaland fylkeskommune

Skattedirektoratet

Standard Norge

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens vegvesen

Statistisk Sentralbyrå

Statsministerens kontor

Statsministerens kontor

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Utdanningsforbundet

Utenriksdepartementet

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Yrkestrafikkforbundet