Høring – utvalgsinnstilling om samisk forskning og høyere utdanning, ”Langs lange spor”

Som en oppfølging av St.meld. nr. 30 (2008–2009) Klima for forskning nedsatte Kunnskapsdepartementet 30. august 2010 et utvalg som skulle utrede samisk forskning og høyere utdanning. Utvalget ble ledet av professor Nils A. Butenschøn. Butenschøn-utvalget avga sin innstilling, ”Langs lange spor”, 20. juni 2012. Departementet sender nå innstillingen på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2012

 
Som en oppfølging av St.meld. nr. 30 (2008–2009) Klima for forskning nedsatte Kunnskapsdepartementet 30. august 2010 et utvalg som skulle utrede samisk forskning og høyere utdanning. Utvalget ble ledet av professor Nils A. Butenschøn. Butenschøn-utvalget avga sin innstilling, ”Langs lange spor”, 20. juni 2012. Departementet sender nå innstillingen på høring.
(24.08.2012)Dokumentene i saken i (PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Rapporten Langs lange spor (PDF-fil)

 

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

 

Vår ref.: 12/4601

Høring - utvalgsinnstilling om samisk forskning og høyere utdanning, "Langs lange spor"

 

Som en oppfølging av St.meld. nr. 30 (2008-2009)Klima for forskning nedsatte Kunnskapsdepartementet  30. august 2010 et utvalg som skulle utrede samisk forskning og høyere utdanning. Utvalget ble ledet av professor Nils A. Butenschøn (Butenschøn-utvalget). Utvalget avga sin innstilling, ”Langs lange spor”, den 20. juni 2012.

Rapporten er tilgjengelig på:   ~/link/4b6b41273b5347ad9ecf324e0c16f8b7.aspx


Utvalget fikk følgende mandat:

”Det oppnevnes et utvalg som skal se samisk forskning og høyere utdanning i et bredt regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Utvalget skal redegjøre for og i sine forslag legge til grunn folkerettens regler om urfolk og minoriteter av betydning for samisk forskning og høyere utdanning. FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 1966, ILO -konvensjon nr.169 og FNs erklæring om urfolks rettigheter er særlig relevante folkerettsinstrumenter.  Utvalget skal klargjøre på hvilken måte forskning og høyere utdanning kan være premissleverandør for og bidra til samisk samfunnsutvikling. I dette henseende skal utvalget også ta inn over seg rekrutteringssituasjonen til samisk høyere utdanning som et grunnlag for samfunnsutviklingen og for å bygge sterke forskningsmiljøer.


Sett i lys av et urfolksperspektiv bes utvalget om å :

  • Kartlegge og beskrive utviklingen av eksisterende miljøer innen samisk forskning og høyere utdanning og den profil disse har, diskutere kunnskapsutfordringer og fremme forslag som virker til tilfredsstillende forskningsaktivitet innenfor områder av stor betydning for utvikling av det samiske samfunnet i et bredt perspektiv. 
  • Analysere rammer, rollefordeling og betingelser for innflytelse på
    prioriteringer i samisk forskning.
  • Foreslå tiltak for å styrke samarbeid mellom fagmiljø som utfører urfolksforskning, samisk forskning og høyere utdanning, herunder rammer for strategisk samarbeid, institusjons- og nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt.
  • Foreslå tiltak som legger til rette for faglig sterke og omstillingsdyktige institusjoner for samisk forskning og høyere utdanning.
  • Vurdere utviklingen av Sámi allaskuvla mot en vitenskapelig høgskole og videre mot et urfolksuniversitet, herunder også vurdere hvordan samarbeid innen nordområdene kan bidra til dette
  • Foreslå tiltak for å styrke samisk som forskningsspråk.”

 

Rapportens kapittel 3 er skrevet av utvalgsmedlem, Johan Strømberg, (jf. fotnote 6, s. 34). Utvalget har i forbindelse med kapittel 3 presisert at det ”står samlet om hovedresonnementene i kapittelet og konklusjonen om at folkeretten gir et solid grunnlag for å gjøre et unntak fra NOKUT-reglene når det gjelder akkreditering av Samisk høgskole som vitenskapelig høgskole.”

Utvalgets innstilling sendes herved på høring.

Vi ber om at høringsinstansenes merknader og kommentarer relateres til de relevante kapitler.

Departementene og andre adressater bes om å videreformidle rapporten til underliggende etater/ tilknyttede institusjoner der dette er aktuelt.

Høringsfristen er 30. november 2012.

 

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)                                     
ekspedisjonssjef

     Inger Wætnes
     seniorrådgiver

Departementene
Universitets- og høyskolerådet
Universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler
Nettverk for private høyskoler
Norsk studentorganisasjon

Sametinget
Gáldu
Samerådet
Varanger Samiske Museum
ARRAN
Samisk Arkiv
Det internasjonale fag- og formidlingssenteret for reindrift
Samenes folkeforbund
Samisk KvinneForum

Fylkeskommuner

Norges forskningsråd
FFA, Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA)
NIKU
Nordlandsforskning
NINA
NORUT
SANKS
ISF
NOVA

NOKUT
Utdanningsdirektoratet
Vox
SIU
Uninett AS
Studentsamskipnadene
Samskipnadsrådet
Norgesuniversitetet
Statens lånekasse

Unio
LO
YS
Akademikerne

NHO
Virke

Tjenestemannsorganisasjonene i universitets- og høyskolesektoren
Kommunenes sentralforbund

 

 

Til toppen