Høring – endring i forskrift om lokalstyrevalg i Longyearbyen

Høring med forslag om å innrette valgforskriften for Longyearbyen på samme måte som valgloven for fastlandet, og at valggjennomføringen i hovedsak blir lik den for kommunestyre- og fylkestingsvalget på fastlandet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.04.2015

Vår ref.: 15/1951 - INO

Vedlagt følger høringsnotat om endringer i valgforskriften for Longyearbyen lokalstyre og forskriftsutkast. Forskriften er innrettet på samme måte som valgloven for fastlandet, og valggjennomføringen er i hovedsak lik den for kommunestyre- og fylkestingsvalget på fastlandet. Endringer i valgloven følges derfor opp med tilsvarende endringer i forskriften. De foreslåtte endringene gjelder manntall og frister, valgkort, tilgjengelighet i valglokaler og ny fremgangsmåte ved forhåndsstemmegivningen. En nyordning ved dette valget er også at Longyearbyen lokalstyre får tilgang til det elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA. 

Endringene er i stor grad tekniske endringer og nedfelling av praksis. Det prinsipielle ved forslagene har vært på høring og blitt drøftet i forbindelse med endringer i valgloven. 

Det foreslås ingen endring i valgtidspunktet for dette valget, det er fastsatt av Longyearbyen lokalstyre til 4. og 5. oktober. Det kan likevel være grunn til å ta opp spørsmålet om valget i Longyearbyen for framtida bør holdes samtidig med valget på fastlandet. Vi ber om synspunkter på dette. 

Høringsfrist er 22. april 2015. Dersom det er behov for lengre frist på spørsmålet om valgtidspunkt, kan det gis utsettelse, men ellers kan det ikke påregnes utsettelse på fristen. Ta kontakt med Ingegjerd Nordeng hvis det er spørsmål til høringen.  

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på regjeringen.no/id2399569. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert. 

Med vennlig hilsen
Kjerstin Askholt
ekspedisjonssjef

Ingegjerd Nordeng
seniorrådgiver

 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Statsministerens kontor
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Partiene/listene på Svalbard
 • Svalbard skattekontor
 • Universitetssenteret på Svalbard AS
 • Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
 • Longyearbyen Arbeiderforening
 • Svalbard Næringsforening
 • Svalbard Reiselivsråd
 • Statistisk sentralbyrå
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Registrerte politiske partier
Til toppen