Høringer

Høring – endringer i forskriftsbestemmelser om avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere mv.

Høring med forslag om endringer i forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.03.2017

Vår ref.: 16/6138

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. Forslaget gjelder i hovedsak endringer i bestemmelser om avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap. Det foreslås også noen andre endringer av teknisk karakter. Departementet sender også på høring forslag om en endring i forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften).

Høringsnotatet og listen over høringsinstanser ligger på departementets nettside på www.regjeringen.no/jd under lenken «høringer» i listen over dokumenter.

Høringsuttalelser avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar» på https://www.regjeringen.no/id2523656

Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

                                                                                                        

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

 

Høringsfristen er fredag 3. mars 2017. På grunn av stram tidsplan for å fastsette endringer i forskriftene vil det ikke bli gitt utsatt frist på å avgi høringsuttalelse.

 

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. 

Med vennlig hilsen
Toril Melander Stene
avdelingsdirektør 

Hege Hov Eggen
seniorrådgiver

 

 • Departementene
 • Fylkesmennene
 • Fylkeskommuene
 • Kommunene
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Vox (fra 1. januar 2917 Kompetanse Norge)
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet (UNE)
 • Faglig forum for kommunalt flyktningsarbeid (ffkf)
 • Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO)
 • Studieforbundet Folkeuniversitetet
 • Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
 • KS
 • Likestillings- og Diskrimineringsombudet
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)