Høring – endringer i passloven mv. – nektelse av pass

Høring med forslag til endringer i passloven og passforskriften som innebærer at pass kan nektes utstedt eller kreves innlevert dersom det er grunn til å tro at formålet med reisen er å begå terrorhandlinger eller terrorrelaterte handlinger.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.04.2016

Vår ref.: 15/8244

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i passloven og passforskriften som innebærer at pass kan nektes utstedt eller kreves innlevert dersom det er grunn til å tro at formålet med reisen er å begå terrorhandlinger eller terrorrelaterte handlinger, eller på rettsstridig måte å delta i militær virksomhet i en væpnet konflikt i utlandet. Vedtaket kan ha varighet på inntil ett år, og forlenges i inntil ett år av gangen hvis vilkårene fremdeles er oppfylt. Lov om nasjonalt identitetskort (ID- kortloven) foreslås endret tilsvarende.

Frist for å sende inn høringssvar er 20. april 2016.

Svar på høringen under «Send inn høringssvar» nedenfor.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med vennlig hilsen
Birgitte Ege
avdelingsdirektør

Nina Helene Norby
rådgiver

 • Departementene

 

 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Domstoladministrasjonen
 • Forbrukerombudet
 • Helsedirektoratet
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Politidirektoratet
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Riksarkivet
 • Sametinget
 • Spesialenheten for politisaker
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Statsadvokatembetene
 • Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Utdanningsdirektoratet

 

 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk Senter
 • Den Norske Advokatforening
 • Den Norske Dommerforening
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • Kommunesektorens organisasjon
 • Kontoret for fri rettshjelp
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Norges Juristforbund
 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)
 • Norsk Senter for Menneskerettigheter
 • OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering)
 • Norges politilederlag
 • Politiets Fellesforbund
 • Redd Barna, Rettighetssenteret
 • Rettspolitisk forening
 • Røde kors

 

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • Forsvarets høgskole
 • Institutt for forsvarsstudier
 • Institutt for fredsforskning (PRIO)
 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)