Høring – felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven §§ 3-6, jf. § 2-4

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.08.2013

Vår ref.: 13/3533 - TJU

Høring – felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven §§ 3-6, jf. § 2-4  

Vi viser til vedlagte høringsnotat om etablering av felles varslingsordning i justissektoren for varsling om kritikkverdige forhold i medhold av arbeidsmiljøloven § 2-4. 

Statsråd Grete Faremo har besluttet at det skal etableres en felles varslingsordning for hele justissektoren, herunder også for Justis- og beredskapsdepartementet. Nærmere omtale og begrunnelse for denne beslutningen fremgår av høringsnotatet. 

Med felles varslingsordning for justissektoren menes et felles varslingsmottak (varslingskanal) og en felles varslingsenhet (varslingstjeneste). En slik felles varslingskanal skal ikke være en primær varslingskanal, men kun en sikkerhetsventil og et alternativ til allerede eksisterende virksomhetsinterne varslingskanaler i mer spesielle tilfeller. 

Vi ønsker å innhente virksomhetenes syn på valg av modell mv. for en slik felles varslingsordning. Vi ber virksomhetene også uttale seg om hvilke virksomheter som bør omfattes av ordningen, særlig med hensyn til virksomheter med en tilnærmet selvstendig stilling eller helt selvstendig stilling, som for eksempel Riksadvokaten og Domstoladministrasjonen. Vi ber også om en angivelse av antall varslinger om kritikkverdige forhold i virksomhetene hittil i 2013 og i 2012.

Virksomhetene må påse at saken drøftes med arbeidsmiljøutvalget og organisasjonene lokalt, jf. Hovedavtalen § 12, jf. § 1. 

Det forutsettes at virksomhetene vurderer om saken bør forelegges underliggende/tilknyttede virksomheter og organer. Virksomhetene bes også ta stilling til eventuelle kommentarer fra slike virksomheter og organer. 

Høringsfristen er satt til fredag 23. august 2013.

Med hilsen
Karin M. Bugge
ekspedisjonssjef

Toril Juul
seniorrådgiver 

 

 • Direktoratet for nødkommunikasjon
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Domstoladministrasjonen
 • Generaladvokaten
 • Grensekommisær for den norsk-russiske grense
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • Kontoret for voldsoffererstatning
 • Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
 • Kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) 
 • Hovedredningssentralene
 • Politidirektoratet
 • Politiets sikkerhetstjeneste
 • Riksadvokaten
 • Sekretariatet for konfliktrådene
 • Spesialenheten for politisaker
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda

 

Til toppen