Høring – forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Med henvisning til Prop. 122 S (2011–2012) Jordbruksoppgjøret 2012 – endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m. 7.3.6 sender departementet forslag til forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.05.2013

 • Finansdepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Statens landbruksforvaltning
 • Fylkesmennene
 • Fylkeskommunene
 • Kommunene
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og småbrukarlag
 • KS – kommunesektorens organisasjon
 • Sametinget
 • Riksantikvaren
 • Klima og forurensningsdirektoratet
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Norsk landbruksrådgivning
 • Bioforsk

Til toppen