Høring – forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Med henvisning til Prop. 122 S (2011–2012) Jordbruksoppgjøret 2012 – endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m. 7.3.6 sender departementet forslag til forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.05.2013