Høring – forslag om en felles database for vitenskapelig publisering – Norsk Vitenskapsindeks (NVI)

I februar 2008 oppnevnte Kunnskapsdepartementet en arbeidsgruppe som skulle se på muligheten for å etablere en felles database for vitenskapelig publisering for universiteter, høgskoler, helseforetak og forskningsinstitutter. Arbeidsgruppen avgav sin innstilling om Norsk Vitenskapsindeks (NVI) i oktober 2008, og denne sendes nå på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.03.2009

I februar 2008 oppnevnte Kunnskapsdepartementet en arbeidsgruppe som skulle se på muligheten for å etablere en felles database for vitenskapelig publisering for universiteter, høgskoler, helseforetak og forskningsinstitutter. Arbeidsgruppen avgav sin innstilling om Norsk Vitenskapsindeks (NVI) i oktober 2008, og denne sendes nå på høring.
(12.12.2008)

--------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil; 119 kB)

Norsk vitenskapsindeks (innstilling fra arbeidsgruppe) (PDF-fil; 353 kB)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (arbeidsgruppens innstilling er tilgjengelig i dette formatet på NIFU STEPs hjemmeside). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/ 

------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Høringen har vist at arbeidsgruppens anbefalinger i hovedsak vinner stor tilslutning. Det er derfor besluttet at Norsk vitenskapsindeks (NVI) etableres, og at Frida brukes som basis for det nye systemet. Frida skal omstruktureres og videreutvikles for å dekke behovene i alle tre sektorer (UH-sektoren, instituttsektoren og helseforetakene). NVI skal levere kvalitetssikrede data om vitenskapelige publikasjoner til bruk i departementenes finansieringssystemer for de tre sektorene. Departementet vil, i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet, etablere NVI med sikte på drift fra 2011. Se for øvrig omtale av saken i Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon for 2010