Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – forslag om en felles database for vitenskapelig publisering – Norsk Vitenskapsindeks (NVI)

I februar 2008 oppnevnte Kunnskapsdepartementet en arbeidsgruppe som skulle se på muligheten for å etablere en felles database for vitenskapelig publisering for universiteter, høgskoler, helseforetak og forskningsinstitutter. Arbeidsgruppen avgav sin innstilling om Norsk Vitenskapsindeks (NVI) i oktober 2008, og denne sendes nå på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.03.2009

I februar 2008 oppnevnte Kunnskapsdepartementet en arbeidsgruppe som skulle se på muligheten for å etablere en felles database for vitenskapelig publisering for universiteter, høgskoler, helseforetak og forskningsinstitutter. Arbeidsgruppen avgav sin innstilling om Norsk Vitenskapsindeks (NVI) i oktober 2008, og denne sendes nå på høring.
(12.12.2008)

--------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil; 119 kB)

Norsk vitenskapsindeks (innstilling fra arbeidsgruppe) (PDF-fil; 353 kB)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (arbeidsgruppens innstilling er tilgjengelig i dette formatet på NIFU STEPs hjemmeside). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/ 

------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Høringen har vist at arbeidsgruppens anbefalinger i hovedsak vinner stor tilslutning. Det er derfor besluttet at Norsk vitenskapsindeks (NVI) etableres, og at Frida brukes som basis for det nye systemet. Frida skal omstruktureres og videreutvikles for å dekke behovene i alle tre sektorer (UH-sektoren, instituttsektoren og helseforetakene). NVI skal levere kvalitetssikrede data om vitenskapelige publikasjoner til bruk i departementenes finansieringssystemer for de tre sektorene. Departementet vil, i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet, etablere NVI med sikte på drift fra 2011. Se for øvrig omtale av saken i Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon for 2010

Vår ref.: 200806828

Høring: Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering – Norsk Vitenskapsindeks (NVI)

Kunnskapsdepartementet oppnevnte den 18. februar 2008 en nasjonal arbeidsgruppe som skulle se på mulighetene for å etablere en felles database for vitenskapelig publisering for universiteter, høgskoler, helseforetak og forskningsinstitutter. Arbeidsgruppen leverte sin rapport den 6. oktober 2008 (vedlagt). Rapporten er omtalt i St.prp. 1 (2008-2009) for Kunnskapsdepartementet.

Finansieringen av de regionale helseforetakene og universitets- og høyskolesektoren er knyttet til dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Fra og med 2009 blir finansieringen også av instituttsektoren knyttet til publisering. Dette har synliggjort behovet for at nåværende delte og lokale løsninger for dokumentasjon av publiseringsaktiviteten bør erstattes av en felles løsning for dokumentasjon av vitenskapelig publisering i Norge.

Arbeidsgruppen foreslår at det blir etablert en felles database for vitenskapelig publisering (NVI). Videre foreslås det at denne databasen skal inngå i et nytt, felles forskningsinformasjonssystem for norsk forskning som utvikles på grunnlag av eksisterende løsninger i universitets- og høgskolesektoren. I rapporten gis en rekke konkrete anbefalinger om nødvendige endringer av eksisterende løsninger.

Forslaget fra arbeidsgruppen sendes med dette på høring til berørte parter.  Kunnskapsdepartementet ber om tilbakemeldinger om vurderingene og konklusjonene i rapporten. I tillegg til mer generelle kommentarer ber departementet om at høringsinstansene tar utgangspunkt i de 14 konklusjonene som er sammenfattet i rapportens kapittel 1.4. Vi ber om at merknadene i høringssvaret så vidt det er mulig refererer konkret til de enkelte forslagene fra arbeidsgruppen.

Høringsuttalelsene sendes Kunnskapsdepartementet innen 2. mars 2009. Vi ber om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no

Innstillingen er tilgjengelig på internett:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer

Eventuelle spørsmål kan rettes til Eline Hagland (hag@kd.dep.no, tlf 22 47 785) eller Finn-Hugo Markussen (fhm@kd.dep.no., tlf 22 47 728).


Med hilsen

Hedda Huseby (e.f.)
avdelingsdirektør
Eline Hagland
rådgiver

ABM-utvikling – Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
Agderforskning
Akademikerne
Arbeidsforskningsinstituttet AS
Arbeidsgiverbevegelsens arkiv og bibliotek
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Artsdatabanken
Bibliotekarforbundet
Bibsys
Bioforsk
Chr.Michelsenes Institutt
Christian Michelsen Research AS
CICERO Senter for klimaforskning
Datatilsynet
De nasjonale forskningsetiske komiteer
Den Norske Jordmorforening
Den norske Legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Departementene
Det Norske Diakonforbund
Det Norske Vitenskapsakademi
Fellesorganisasjonene for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Forskerforbundet
Forskningsparkene
Forskningsstiftelsen Fafo
Forsvarets forskningsinstitutt
Frambu senter for sjeldne funksjonshemminger
Frida  
Fridtjof Nansens Institutt
Funksjonshemmedes landsforbund
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon - HSH
Havforskningsinstituttet
Helseansattes Yrkesforbund
Innovasjon Norge
Institutt for energiteknikk
Institutt for fredsforskning
Institutt for samfunnsforskning
International Research Institute of Stavanger AS
Kreftregistret, Institutt for befolkningsbasert kreftforskning
Landsorganisasjonen i Norge
Meteorologisk institutt
Møreforsking
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Naturviterforbundet
Nettverk for private høyskoler
NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning
NOFIMA AS       (fra 01.01.08)
NOKUT      
Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning
Nordlandsforskning
Norges Apotekerforening
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
NORSAR
Norsk bibliotekforening
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk fagbibliotekforening
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk institutt for genøkologi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Lektorlag
Norsk lokalhistorisk instiutt
Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS
Norsk Polarinstitutt
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Regnesentral
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
Norsk senter for bygdeforskning
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Senter for Studier av Problematferd og Innovativ Praksis
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Norske Fysioterapeutforbund
Norske kvinners sanitetsforening
Norske Ortopediingeniørers Forening
Norut Alta AS
Norut Teknologi AS
Norut Tromsø AS
NTNU Samfunnsforskning AS
Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO
Parat
Presteforeningen
Regionale helseforetak (totalt 4)
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Samfunns- og næringslivsforskning AS
Samfunnsviternes fagforening
Samfunnsøkonomenes Fagforening
Samordna opptak
Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning
Simula Research Laboratory
Sintef - Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole
SINTEF Byggforsk AS
SINTEF Energiforskning AS
SINTEF Fiskeri og havbruk AS
SINTEF NBL as
SINTEF Petroleumsforskning AS
Sintef Unimed - Norsk institutt for sykehusforskning
Siviløkonomene
Sosial- og helsedirektoratet
Sosialistisk opplysningsforbund
Sosialtjenestemennenes Landsforbund
STAFO
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsetilsyn
Statens institutt for folkehelse
Statens institutt for forbruksforskning
Statens institutt for rusmiddelforskning
Statens stålevern
Statistisk sentralbyrå
Statistisk sentralbyrås forskningsvirksomhet
Steinerskolen i Norge
Stiftelsen Frischesenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Stiftelsen TISIP
Stiftelsen Østfoldforskning
Stipendiatorganisasjonene
Studentorganisasjonene  
Sykepleierutdanningens faglige lederforum
Teknisk-naturvitenskapelig forening
Telemark Teknisk Industrielle Utviklingssenter
Telemarksforsking - Bø
Telemarksforsking - Notodden
Transportøkonomisk institutt
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
Unik
Uninett AS
Unio
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund
Universitetssenteret på Svalbard AS
Universitetssykehusene (totalt 5)
Utdanning.no      
Utdanningsforbundet
Vestlandsforsking
Veterinærinstituttet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Østlandsforskning

Til toppen