Norsk vitenskapsindeks

Arbeidsgruppen leverte sin innstilling i oktober 2008.

Kunnskapsdepartementet oppnevnte i februar 2008 en nasjonal arbeidsgruppe som skulle se på mulighetene for å etablere en felles database for vitenskapelig publisering for universiteter, høgskoler, helseforetak og forskningsinstitutter.

Bakgrunnen for dette arbeidet er å finne i St.meld. 20 (2004–2005) Vilje til forskning, der det vises til det nære forskningssamarbeidet mellom disse tre sektorene. En annen fellesnevner er finansiering knyttet til dokumentasjon av vitenskapelige publisering som benyttes i de regionale helseforetakene og i universitets- og høgskolesektoren, og blir nå innført i instituttsektoren.

Arbeidsgruppen foreslår i sin innstilling at det blir etablert en felles database for vitenskapelig publisering (NVI). Videre foreslås det at denne databasen skal inngå i et nytt, felles forskningsinformasjonssystem for norsk forskning som utvikles på grunnlag av eksisterende løsninger i universitets- og høgskolesektoren.

Last ned arbeidsgruppens innstilling her (PDF-fil; 353 kB)

Arbeidsgruppens innstilling er også tilgjengelig i HTML-format på NIFU STEPs hjemmeside.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/