Høring – Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune

Resultat: FOR 2012-12-03 nr 1121 Forskrift om endring i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2012

Vår ref.: 11/5651

Høring – Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune

Arbeidsdepartementet viser til vedlagte høringsnotat, der departementet foreslår endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune.

Vi ber om at eventuelle merknader til forslaget er oss i hende innen 15. september 2012.   


Med hilsen


Simen Fremmergård (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                             Knut Lorentsen
                                                                             seniorrådgiver

Vedlegg

Høringsinstanser:

  • KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
  • Akademikerne
  • Landsorganisasjonen i Norge
  • Unio
  • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
  • Oslo kommune
  • Pensjonskasseforeningene
  • Finansnæringens Fellesorganisasjon
  • Kommunal- og regionaldepartementetFinansdepartementet
  • Til toppen