Høring- Forslag til ny forskrift om faste grenser for påvirkning av andre rusmidler enn alkohol m.m.

Samferdselsdepartementet sender med dette ut rapport fra faglig rådgivningsgruppe,forslag til ny forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende stoffer enn alkohol med tilhørende høringsnotat på offentlig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.03.2011

Samferdselsdepartementet sender med dette ut rapport fra faglig rådgivningsgruppe,
forslag til ny forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller
bedøvende stoffer enn alkohol med tilhørende høringsnotat på offentlig høring.

 

Vår ref.: 09/1307-GM

Samferdselsdepartementet sender med dette ut rapport fra faglig rådgivningsgruppe,forslag til ny forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende ellerbedøvende stoffer enn alkohol med tilhørende høringsnotat på offentlig høring.

Rapport fra faglig rådgivningsgruppe, høringsnotat og forslag til ny forskrift om faste grenser m.v. og prop. 9 L (2010-2011) er tilgjengelig på Samferdselsdepartementets internettside.

Eventuelle høringssvar bes sendt til Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep.,0030 Oslo eller på e-post til postmottak@sd.dep.no og grete.mathisrud@sd.dep.no innen 17. mars 2011.Med hilsen
John Arild Jenssen e.f.      Grete Mathisrud             

Likelydende brev sendt til:

Departementene
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Bilimportørenes Landsforening
Bioteknologinemnda
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstolsadministrasjonen
Forbrukerombudet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling for trafikklærerutdanning
Kommunenes Sentralforbund
Kongelig Norsk Automobilforbund
Lagmannsrettene
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Motorførernes Avholdsforbund
Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Norges Automobilforbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Forsikringsforbund
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Lensmannslag
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Bilsportforbund
Norsk Motorcykkel Union
Norsk Trafikkmedisinsk Forening
Norsk Transportarbeiderforbund
NTNU
Næringslivets Hovedorganisasjon
Opplysningsrådet for vegtrafikken
Oslo politidistrikt
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets Fellesforbund
Politidirektoratet
Riksadvokaten
Sivilombudsmannen
Statens havarikommisjon for transport
Statens institutt for rusmiddelforskning
Statens legemiddelverk
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Tingrettene i Oslo, Bergen og Trondheim
Transportbedriftenes Landsforening
Transportøkonomisk institutt
Trygg Trafikk
Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø
Utrykningspolitiet
Yrkestrafikkforbundet