Høring – regionreformen – ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver

Klima- og miljødepartementet sender med dette utkast til ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.06.2018

Vår ref.: 18/364

Klima- og miljødepartementet sender med dette utkast til ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver på høring. Dagens forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven av 9.2.1979 nr. 8785 foreslås opphevet.

Stortinget har sluttet seg til at oppgaver og funksjoner på kulturminneområdet overføres fra Riksantikvaren til fylkeskommunen fra 1.1.2020. Overføring av oppgaver er omhandlet i Meld. St. 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner - rolle struktur og oppgaver, jf. Innst. 377 S (2015-2016) og Prop. 84 S (2016-2017) Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå, jf. Innst. 385 S (2016-2017). Stortinget har sluttet seg til at forvaltningen av de fleste automatisk fredete kulturminnene, fra før år 1537, overføres fra Riksantikvaren til fylkeskommunen. Det samme gjelder forvaltningen av vernete fartøy, de fleste forskriftsfredete bygningene i statlig eie og tekniske og industrielle kulturminner. Oppgavene er konkretisert i vedlagte høringsnotat.  

Overføring av oppgaver til fylkeskommunen, som regional kulturminnemyndighet, skal bidra til forenkling, være tydelige og gi et mer helhetlig grep på kulturminneområdet. Sammen med oppgaver som ligger i fylkeskommunen i dag, vil oppgavene som nå foreslås overført, bidra til å tydeliggjøre og styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler. Det er ulik kompetanse og kapasitet i fylkeskommunene, slik at det vil være viktig med gode systemer for kunnskapsoverføring. En forutsetning for overføring av nye oppgaver er oppbygging av tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i de nye regionene.

Riksantikvaren skal rendyrkes som direktorat, noe som er en viktig forutsetning for en vellykket gjennomføring av regionreformen i kulturminneforvaltningen. Riksantikvaren skal videreutvikle funksjonen som rådgivende og utøvende faginstans og skal utarbeide retningslinjer, rutiner, digitale fagsystemer mv som skal sikre lik forvaltningspraksis i fylkeskommunene. 

Vi gjør oppmerksom på at dette er en separat høring om overføring av oppgaver på kulturminnefeltet, uavhengig av Ekspertutvalget som la frem sin rapport 1.2.2018. Rapporten har høringsfrist 9.5.2018.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor. Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 18/364, i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber om at høringsinstansene formidler saken til eventuelle underliggende etater eller til andre som ikke er oppført på høringslisten, men som de ser burde få oversendt høringen. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på regjeringen.no.

Høringsfristen er 21.06.2018.

Spørsmål kan rettes til avdelingsdirektør Mathys Truyen, tlf. 22245767, Mathys.Truyen@kld.dep.no eller seniorrådgiver Ragnhild Guribye, tlf. 22246031, Ragnhild.Guribye@kld.dep.no.

Med hilsen

Mathys Truyen (e.f.)
avdelingsdirektør

Ragnhild Guribye
seniorrådgiver

Akershus fylkeskommune
Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Bygg og Bevar
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Forbundet KYSTEN
Foreningen Fredet
Forsvarsdepartementet
Fortidsminneforeningen
Fylkesmennene
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Kulturdepartementet
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kulturminnefondet
Kunnskapsdepartementet
Kvenlandsforbundet
Kvensk Institutt
Landbruks- og matdepartementet
Miljødirektoratet
Museum Stavanger, avdeling Stavanger maritime museum
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Norges Kulturvernforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Forening for Fartøyvern
Norsk forening for miljørett
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk Kulturarv
Norsk Maritimt Museum
Norske Kveners Forbund
NTNU Vitenskapsmuseet
Nærings- og fiskeridepartementet
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune v/Byantikvaren
Regelrådet
Riksantikvaren
Rogaland fylkeskommune
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Sjøfartsdirektoratet
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum
Sysselmannen på Svalbard
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Tromsø Museum, Universitetsmuseet
Trøndelag fylkeskommune
Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune