Høring av forslag om endring i forskrift 7. desember 2021 nr. 1144 om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. - bestemmelser om årlig avgift

Fiskeridirektoratet har siden 2004 innkrevd en årlig avgift for å ha fartøy som nyttes til ervervsmessig fiske innført i registeret over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret). Dagens regelverk for innkreving av årsavgift medfører unødvendig saksbehandling av en rekke enkeltsaker. For å legge til rette for forenkling og effektivisering fremmes med dette forslag om endringer i reglene.

Status: På høring

Høringsfrist: 17.11.2021

Vår ref.: 19/4152

Høyringsbrev

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Fiskeridirektoratet

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Norsk Villfisk

Pelagisk Forening

Regelrådet

Sametinget

Statens Innkrevingssentral