Forskrift om endring i forskrift om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. (ervervstillatelsesforskriften) – bestemmelser om årlig avgift

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 8. desember 2021 med hjemmel i lov 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 25 og § 26.

Se forskriften på lovdata.no