Høring av forslag til endring av forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) – akvakultur på land

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) sender med dette på høring forslag om endringer i regelverket for akvakultur på land. Formålet med forslag til endring er å bidra til å sikre en bærekraftig næringsutvikling, større forutsigbarhet for både næring og forvaltning og en mer effektiv saksbehandling. Forslaget omhandler landbaserte tillatelser til akvakulturproduksjon av laks, ørret og regnbueørret til både matfisk, settefisk og stamfisk.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.08.2023

Vår ref.: 23/3714

Høringsbrev

Agder fylkeskommune

Bivdu

Den norske veterinærforening

Finans Norge

Finansdepartementet

Fiskeridirektoratet

Greenpeace

Havforskningsinstituttet

Hovedorganisasjonen Virke

Innlandet fylkeskommune

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Kystrederiene

Kystverket

Landsorganisasjonen i Norge

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Miljøstifelsen Bellona

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Nordland fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norsk Industri

Norsk institutt for naturforskning

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norske Lakseelver

Næringslivets hovedorganisasjon

Regelrådet

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Sjømat Norge

Sjømatbedriftene

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Tekna fiskehelseforeningen

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Veterinærinstituttet

Viken fylkeskommune

WWF-Norge