Forslag til endringer i regelverket for oppdrett på land

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Nærings- og fiskeridepartementet sender nå på høring forslag om endring av forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) kap 7. Akvakulturtillatelser på land. Formålet med forslaget til endring er å bidra til å sikre en bærekraftig utvikling av landbasert akvakultur.

- Regjeringen vil legge til rette for videre vekst i havbruksnæringen, både i produksjon og trygge arbeidsplasser. Dette skal vi gjøre på en forutsigbar, kontrollert og bærekraftig måte, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

I tillatelsesregelverket går det et tydelig skille mellom tillatelser til akvakultur på land, og tillatelser til akvakultur i sjø. Tillatelser til akvakulturproduksjon av laks, ørret og regnbueørret på land tildeles løpende, vederlagsfritt og uten begrensninger i produksjonskapasitet. Landbaserte tillatelser omfattes ikke av kapasitetsjusteringer som gjennomføres for kommersielle matfisktillatelser i sjø gjennom trafikklyssystemet. Ordinære akvakulturtillatelser i sjø er derimot antallbegrenset, tildeles mot vederlag og kan være gjenstand for justering av produksjonskapasitet gjennom trafikklyssystemet.

Skillet mellom disse tillatelsesordningene har særlig fått betydning i nyere tid, der anlegg med nye teknologiformer særlig utfordrer regelverkets grense mellom land og sjø. Departementet mener derfor det er viktig at skillet mellom disse tillatelsesordningene tydeliggjøres.

Framtidens oppdrett vil også innebære produksjon på land. Det er imidlertid viktig at utviklingen av landbasert oppdrett skjer på en bærekraftig måte, og på en måte som ikke har en negativ påvirkning på produksjonen til ordinært oppdrett i sjø. Med dette arbeidet er jeg trygg på at vi kommer fram til gode og forutsigbare rammebetingelser som bidrar til ei bærekraftig utvikling, sier Skjæran.

Kort om innholdet i forslaget:

  • Departementet foreslår at det inntas nye vilkår til et anleggs plassering, samt funksjonskrav som begge må være oppfylt for at tillatelse til akvakultur på land kan tildeles.
  • I kombinasjon vil disse vilkårene etter departementets syn i betydelig grad redusere muligheten for påvirkning på sjø fra anlegg som gis tillatelse til akvakultur på land.
  • Departementet har gitt  Veterinærinstituttet i oppdrag å utforme  forslag til funksjonskrav
  • Det nærmere innholdet i funksjonskravene vil sendes på høring før sommeren med samme høringsfrist som høringsnotatet

Høringsfristen er satt til 30. august 2023. [Les høringen  her]. Departementet tar sikte på at nytt regelverk skal fastsettes 20. september.

 

Oppheving av den midlertidige stansen for søknader om tillatelser til akvakultur på land for produksjon av settefisk og stamfisk i RAS-anlegg

Nærings- og fiskeridepartementet gjenåpner muligheten til å søke om nye tillatelser til akvakultur på land for produksjon av settefisk og stamfisk i resirkuleringsanlegg der minst 95 prosent av vannet i anlegget resirkuleres.

- Jeg mener det er riktig å åpne for søknader om enkelte former for landanlegg nå. For produksjon av settefisk og stamfisk i resirkuleringsanlegg med høy grad av resirkulering av vann, vil potensialet for påvirkning på omkringliggende sjø være svært begrenset. Slik produksjon vil derfor i liten grad utfordre regelverkets skille mellom land og sjø. I tillegg har dette vært et av de viktigste innspillene vi har fått, som vi nå har valgt å lytte til, sier fiskeri- og havministeren.

Endringene iverksettes umiddelbart. Søknader innkommet før 20. desember 2022 kl 00.00 vil fortsatt bli behandlet på vanlig måte. 

Hovedpunkter i endringen

  • Stansen opphører for søknader om nye tillatelser til produksjon av settefisk og stamfisk på land der minst 95 prosent av vannet i anlegget resirkuleres
  • Stansen videreføres for all annen produksjon på land, både hva gjelder matfisk, samt settefisk og stamfisk som ikke er i RAS med 95 prosent resirkuleringsgrad
  • Den midlertidige stansen vil oppheves når nytt regelverk fastsettes.

Stans i mulighet for å søke om øvrige produksjonsformer på land videreføres

Stansen forlenges for øvrige produksjonsformer på land, herunder matfiskproduksjon i både gjennomstrømmings- og resirkuleringsanlegg.

For produksjon av matfisk på land vil den midlertidige stansen forlenges til nytt regelverk er på plass. Tilsvarende gjelder for settefisk- og stamfiskproduksjon på land som ikke foregår i resirkuleringsanlegg der minst 95 prosent av vannet resirkuleres. 

Midlertidig stans i muligheten til å søke om nye tillatelser til akvakultur på land av matfisk, settefisk og stamfisk ble innført 20. desember 2022. Bakgrunnen for den midlertidige stansen var at det forelå søknader om, og var gitt tillatelser til, konsepter med nær tilknytning til sjø. Dette utfordrer regelverkets skille mellom akvakultur på land og akvakultur i sjø, og viser en teknologisk utvikling som var ikke forutsatt da dagens regelverk ble innført.